is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkoop van den oogst samengetrokken zü'n in de handen van enkele kooplieden krijgen de eigenhjke bewerkers van het land slechts hun baren arbeid betaald. Na het teekenen van de „erop hen" bevindt de boer of pachter zich in een toestand van groote afhankelijkheid, die een enkele maal zelfs op peonage kan uitloopen. De borgende winkelier of landheer bepaalt hoeveel land in katoen moet worden gezet, houdt toezicht op de zorg ervoor, stelt vast hoeveel maandehjks aan het gezin verstrekt wordt, perkt dit in als het weer ongunstig is, 'het land verwaarloosd wordt, de marktberichten ongunstig zü'n.

In vele gevallen is de debiteur niet op de hoogte van den stand van zü'n rekening. Een deel der blanke pachters kan niet lezen of schrijven, een grooter deel kost dit teveel moeite, en velen „don't care". Deze achteloosheid van die overigens zoo achterdochtige menschen is waarhjk verbazingwekkend. Het is geen vertrouwen in den koopman, ook niet zoo zeer de afwezigheid van wantrouwen. Het is meer een algemeen gebrek aan nauwgezetheid, een slordig er-op-los leven, het gevoel, dat over het geheel toch niet meer dan juist het leven mogelijk is. Zij zü'n er te vaak aan gewoon geraakt dat koopman en landheer hun lot bestieren. Voor Tennessee hebben wü de betrouwbare mededeeling: „As a rule tenants do not keep account of their purchases; in fact only one family was found who knew exactly the amount they owed the store. Many of them buy every dollar's worth they can and the only thing that hmits the merchants in selling Is the size and condition of the erop" 46).

Alles welbeschouwd kan gezegd worden, dat er wat winst hl het stelsel zit voor hen die het krediet geven, maar dat voor wie het ontvangen het eenige voordeel is, dat het hen toestaat om jaar na jaar opnieuw aan de voortbrenging deel te nemen en het hen behoedt voor verhongeren. Al het andere is nadeel. Het leidt tot niets en houdt af van veel. Ook sociaal heeft het ongewenschte gevolgen. De oude standen op het Zuidelyk land zü'n verdwenen, het vroegere feodaal getinte prestige van den groot-grondbezitter is er niet meer. Maar een echte democratische gelijkheid bestaat ook niet. Overal in het Zuiden beteekent de verhouding van persoon tot persoon veel, het bedrijfs- en zakenleven mist er ook in de steden veel van het onpersoonlijke van het Noorden en Westen. De verhoudingen ten plattelande hebben er toe geleid, dat een zekere patriarchale betrekking is ontstaan tusschen de landheeren en kooplieden, en de pachters die voor hen werken. De landheer woont dikwü'ls in het stadje, brengt Zondags en zoo nu en dan door de week een bezoek aan