is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijk inzicht verder minimaal zijn. De preeken die wij in plattelandskerkjes hoorden- waren alle doctrinair van aard en hadden weinig geestelijken inhoud. Sommige waren eenvoudig dwaas. Verweg de meeste plattelandspredikanten met wie wij spraken waren onwetend, bigot, onverdraagzaam, hadden een nauwe sociale visie en geen kijk op de maatschappelijke werkelijkheid rond hen. Vele boeren en pachters hebben een gezonder begrip van de dingen dan hun geestelijke herders. Bij ontwikkelde en liberaal-denkende Zuidelijken staan de gewone dominees van het landsdeel — en niet alleen die van het platteland en de kleine stadjes — laag in achting. Van den verhef f enden invloed die van den dominee als intellectueel in armelijke landgemeenten in Nederland zoo vaak is uitgegaan, valt hier weinig te bespeuren. De langdurige overheersching door dogmatische predikanten en een godsdienst die heel weinig te maken heeft met de realiteit van het leven, moeten als belangrijke omstandigheden gezien worden in de verklaring van de sociale inertie die men op het Zuidelijk platteland kan opmerken.

* *

De Vereenigde Staten zyn nog steeds dun bevolkt, en het platteland, „the country", is dit in nog veel hoogere mate. In zyn gevolgen voor den mensch wordt dit versterkt door den vorm der vestiging. Behalve in Utah en met uitzondering van enkele bevloeide gebieden in het Westen, woont de Amerikaansche boer niet in een dorp. De huizenconcentraties die men op hst land ziet, worden wel „villages" genoemd, maar deze hebben een andere bevolking en andere functies dan het EuropeeschAziatische dorp meestal heeft. De dragers der primaire produktie wonen niet daar, maar verspreid op het omliggende land. Edmond De S. Brunner definieert „an agricultural village as a place whose population ranges from 250 to 2.500, located in a strictly farming area and that acts as a service-station to the inhabitants of the surrounding countryside" ios). Slechts een gering deel der bevolking daarin vindt in den landbouw een bestaan; zij is samengesteld uit ambtenaren, landeigenaars, winkeliers, kooplieden, artsen, predikanten, handwerkers, onderwijzers, spoorwegpersoneel, garagehouders, winkel- en kantoorbedienden, huispersoneel en dergelyken.

In het Zuiden leven op het platteland 3 tot 7 families per vierkante Amerikaansche mijl, in 11 Texas counties nauwelijks meer dan 1 familie. Telt men de totale bevolking op, die in de i0 Katoen Staten plus Florida op boerderijen woont, en deelt

22