is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het bedrijf treden. Maar niets selecteert de katoenverbouwers. Zoolang het kredietsysteem, het groote vliegwiel in de Amerikaansche katoenteelt, intakt blijft, Worden mislukkende landbouwers in staat gesteld om op een lageren bedrijfstrap door te gaan en blijven dezen meehelpen om dé markt te bederven. Lager dan een cropper kan men niet dalen. Dat de onderste grens zoover naar beneden verplaatsbaar is, moet begrepen worden als slechts nog een ander gevolg van de omstandigheid, dat in de katoenteelt de menschehjke arbeid zoo overwegend veel, kapitaal en vakkennis zoo onevenredig weinig beteekenem En zoolang het belangrijkste element in den kostprijs met een geringe belooning genoegen wil nemen, kan er wel aanwending voor gevonden worden. Van alle Zuidelijke produkten is katoen het meest nabij »fool proof'. „Any fooi can grow cotton" is het gezegde in de Zuid Staten. Er komt altijd wel een resultaat als men in de sleur doorsloof t. Is de landheer niet tevreden, dan gaat men heen naar een ander, want er is land genoeg in het rijk van King Cotton.

De komst van de boll weevil heeft voor het eerst een principieele breuk met den gewonen gang van zaken veroorzaakt, doordat kooplieden en landheeren in vele gevallen geen voorschotten meer konden of wilden geven. De algemeene depressie der laatste jaren en in het bijzonder de lage katoen- en tabaksprijzen hebben het nu ook voor vele croppers moeilijk gemaakt om iemand te vinden die in staat en bereid is om hen in het volgende jaar te financieren. Reeds in den winter van 1930—'31, maar vooral in dien van 1931—'32 was overal in het Zuiden van gezinnen te hooren, welker leden door losse werkjes wat moesten zien te verdienen en verder op de publieke liefdadigheid aangewezen waren, terwijl zü zich vroeger als pachters in het leven wisten te houden.

De arme blanke onder het oude régime had weinig met geld te maken, hü zag het zelden of nooit. Hoofdzakehjk was dit een verschünsel dat eigen is aan de pioniershuishouding. Voor den landehjken armen blanke in het tegenwoordige Zuiden is geld een bijna even groote zeldzaamheid, maar de oorzaken zün andere. Zü leven van wat hun in den loop van het jaar verstrekt wordt en beschouwen dit als het normale. Uit Texas wordt gemeld: „In f act, the credit system has developed a psychology of being satisfied if they pay their debts and no more each year. The hopelessness of ever being able to do more has created in many a tendency, particulary among the more ignorant families, to borrow as much as they can and from