is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is onjuist om zich het platteland in eenig deel der Vereenigde Staten als uniform in welvaartspeil voor te stellen. De afstand der uitersten moge er geringer zijn dan in de groote stad, er is even goed armoede en welstand, succes en mislukking te vinden. In het Zuiden bestaan deze verschillen ook, het bedrijf en het leven der meer welgestelde boeren staan op een veel hooger plan dan dat der onontwikkelde arme pachters. Het dient echter gezegd, dat wat er aan meer verheffends aanwezig is, zich toch weinig opdringt aan den waarnemer die daarnaar niet minder dan naar het andere uitziet. De zeer groote meerderheid der blanke landbouwers in het Zuiden staat onder den invloed der besproken schadelijke omstandigheden die met dé katoenteelt gepaard gaan en vertoonen de gevolgen ervan ten duidelijkste. Wjj zwügén steeds over de zwarte boeren en pachters, wier levenspeil over het geheel nog lager is dan dat van hun blanke beroepsgenooten.

Men leert bij onderzoek de ongezonde agrarische toestanden in het Zuiden als het resultaat van vele oorzaken kennen. Vanzelfsprekend is er verschil van meening mogelijk over de betrekkelijke beteekenis der faktoren die wij in de boven geboden uiteenzetting onderscheiden hebben, en ook de volledigheid der opsomming kan in twijfel getrokken worden. Bjj een vraagstuk als dit kan men slechts zekerheid verkrijgen over het gevolg van alles wat werkzaam is, want dat bhjkt. Maar bh* het uitéénhalen van het oorzaken-complex is reeds het afzonderlijk onderscheiden van eiken faktor een kwestie van waardeering. Elke oorzaak, elke levensomstandigheid doortrekt ook steeds weer het andere met wat er van uitstraalt, er is een voortdurende intersectie der invloedssferén. Maar om er over te kunnen spreken moet men onderscheiden wat in bestaan en gevolgen niet gescheiden is. Alles grijpt zóó in elkaar, dat aanwijzing Van wat oorzaak en wat gevolg is, veelal slechts willekeur kan zün.

Wü beseffen ook, dat het mogelijk is om elk der vermelde oorzaken tot de meest principieele te verklaren en al het andere daarvan afhankelijk te zien. Dit gaat te gemakkelijker, wü'1 alles inderdaad zoo samenhangt. Men treft dan ook in gesprekken en in geschriften verschiUende voorstellingen aan, en het valt op, hoe elk ervan zich plausibel laat voordragen. Ons üjkt de aard der verschünselen niet toe te staan om eenige uitspraak te doen omtrent den graad van elks belangrijkheid. Wel kan door vergehjking met andere landen en vooral met andere deelen der Vereenigde Staten eenig denkbeeld hierover verkregen