is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standpunt te waardeeren zijn. Dat dp VrtÏA&itm * u i

ons onderwerp treden. eenter Duiten

Men kan veilig zeggen, dat men in de klasse die in het Zuiden" 7^fv°v W°rdt aan*edui* en in het algemeen fn vele

Zuidelijke blanken van lage economische positie, een bevo kines deel heef van lage ontwikkeling, geringe energie en eSfv met onvoldoende ambitie en een tekort aan enkel .JewrtS

eiscnt znn, en dat deze klasse daardoor als geheel van oerhW sociale waarde is. Dat verschillende dezer eigen chappen hS duidehjkst uitkomen by de landehjke arme bfanken kan Ver oorzaakt worden doordat die meer aan zichzelf zyn overgelaten met m een bepaalde organisatie werken waarin van Zglrimd het tempo gesteld en het denkwerk gedaan wordt

hp™ T Tdf t0t de arme blanke landbouwers buiten de bergen bepalend, wordt men vanzelf tot de vraag gedreven

bot? tatTÏÏ* Trde 818 volksdeel ™ *^52SS;

iS^^^^T™ — -tandigheden, wat zyn Het kan geen verwondering wekken, dat de mogelijkheid van aangeboren gebreken van deze klasse vaak geopperdfiDeze suggestie kan niet zonder meer ter zyde geschLn worden Men dient echter, gelooven wy, buitengewoon voorzichtig te zyn met het opstellen eener akte van beschuldiging tegen het Zt™

feeft^r^f^ g6bleVen Z^kT^TSK

heeft deze hypothese niet noodig naast de andere faktoren Te den verschymngsvorm dikwyis zoo droef voor den dag doen komen Men bedenke, dat in de Vereenigde Staten hooge eiscS

w^^?"^"* ffeSteld WOrden' Groep^nTan overwegend Bntschen oorsprong die reeds lang in het land wonen maar toch nu niet konform den algemeenen S^TS?

itlïZ ^ grakTkel? Van essentieele tekortkomingen yerdacht te worden. In Europa bestaat die neiging niet of veel minder^ De „gebrokenheid der kuituur» binnen eenzelfde voft wordt daar gereeder aanvaard, waar nniformiteit^fr^staan heeft en waar gelijkmakende invloeden in volle kracht eerst zoo kort werkzaam zijn.

By de bespreking der arme blanken uit het Oude Zuiden kwamen wy tot de slotsom, dat er weinig rechtvaardiging bestaat voor de onderstelling, dat deze lieden over het geheel van