is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaansche denkbeelden, zoo levend ook en vooral bij de arme blanken van het Zuiden, zjjn niet gunstig voor een streven tot versterking door aaneensluiting. De oude idealen van het spel der vrije krachten, staatsonthouding, ongebreideld individualisme in het economisch leven, bevorderen niet het belang der economisch zwakken. De voor geheel Amerika geldende oorzaken van de achterlijkheid der arbeidswetgeving en de moeilijkheid der vakaktie32) bestaan hier in nog hoogere mate. Ongunstig daarvoor is ook, dat er in het Zuiden slechts één politieke partij bestaat. De opportunistische politiek die steeds door den georganiseerden arbeid in Amerika is gedreven, door zijn stemmen te geven aan die partij welke tot de meeste concessies bereid was, is hier minder mogelijk, zelfs na vakorganisatie.

Hieruit bhjkt weer de stille macht van den neger, die ook overigens bij Zuidelijke arbeidsvraagstukken steeds van belang is. De aanwezigheid van zn'n goedkoopen arbeid drukt ongetwijfeld het loonpeil, zooals boven reeds werd opgemerkt; ook de mogelijkheden van loonsopvoering door succesvolle vakbeweging worden door hem beperkt. Het zou vóór de directie van een katoenfabriek in de Piedmont bij een staking niet mogelijk zijn om de methodes te gebruiken, welke soms in de vleeschindustrie van Chicago en elders in het Noorden werden aangewend. Men zou zich wel tweemaal bedenken alvorens in zulk een geval tot het gebruiken van zwarte „strike breakers" over te gaan. Maar dat de bi-raciale situatie bij het bestaande heftige rasvooroordeel der arme blanken niet bevorderlijk is aan de ontwikkeling van een krachtige arbeidersbeweging, dat het de macht van het kapitaal versterkt, is duidelijk.

De beperkte beroepskeuze in het Zuiden en nog enkele andere omstandigheden zouden te noemen zijn, doch de oorzaak van de lage Zuidelijke arbeidsloonen die alle andere in beteekenis overschaduwt is: de weinig winstgevende landbouw, waardoor de arme blanke landbevolking de loonen buiten het agrarisch bedrijf neerhoudt en steeds neergehouden heeft33). Zij vormt het groote reservoir van „cheap and contented labor" waarop promotors van „the New South" met voldoening wijzen. Bijna de helft van de Zuidelijke bevolking verdient haar inkomen in den landbouw en wn' zagen, dat het gemiddelde inkomen van den Zuidelijken landbouwer gedurende de laatste kwart eeuw gemiddeld slechts ongeveer de helft heeft bedragen van het ge-| middelde inkomen van zijn beroepsgenooten in de overige Unie.i Het is veelbeteekenend, dat in de ongeschoolde beroepen, die