is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierover spraken buiten twijfel38). Door een zorgvuldige kuituur van snel rijpende variëteiten kan de boll weevil-schade tot een minimum beperkt en kunnen de produktiekosten verlaagd worden, want alle bestaande gegevens toonen, dat een verhooging der acre-opbrengst met een verlaging van den kostprijs per baal gepaard gaat. Daarbij dient men er voor te zorgen, dat slechts langvezelige soorten van eerste klas zaad Verbouwd worden. Opbrengstverhooging der nu algemeen geproduceerde kortvezelige soorten zou slechts de daarin bestaande overproduktie vergrooten. Onderlinge overeenkomsten der katoenproducenten in een zelfde buurt, om zaadvermenging in de gin te voorkomen, en verkoop alleen door coöperaties zullen verder de katoenteelt winstgevender maken.

Op het overblijvende boerderijland moet een verstandige diversificatie doorgevoerd worden, waarin voedsel voor het gezin, voeder voor het vee, wat groenten voor de stadjes in de omgeving en zoo mogeln'k nog enkele andere produkten voor den verkoop verkregen kunnen worden. Wat de laatste zullen zün, moet van vele omstandigheden afhangen: de nabüheid van een koopkrachtige afzetmarkt, de mate waarin de boeren door aaneensluiting en samenwerking met de zakenlieden uit het marktstadje zich in het Zuiden verkoopmogelijkheden weten te verzekeren, de rol die zuivelbereiding in het nieuwe boerenbedrüf zal spelen en de beteekenis die het fokken van slachtvee zal kunnen krijgen. Vele boeren in het Zuiden kunnen een geldinkomen uit maïs en varkens ontvangen, door de behoefte van het Zuiden zelf te helpen dekken. Boomgaarden zün op verschillende plaatsen een betere inkomstenbron gebleken dan katoen. De pecannoot is een niet te veronachtzamen handelsprodukt voor het Zuiden geworden, in bepaalde distrikten zü'n aardnoten van veel belang.

Door deze veranderingen zou de Zuidelüke boerderij een bedrijf kunnen worden waarin het geheele jaar gewerkt wordt, de boer zou het nu bestaande dure krediet niet of veel minder noodig hebben. Zü'n welvaartsschommelingen door de stijgende en dalende katoenprijzen zouden minder uitgesproken zü'n, en het nu plaats hebbende bodembederf zou ophouden. Daar stikstof toevoerende gewassen een rol in het voorgestelde program zouden spelen, konden, door den katoenakker jaarlijks van plaats te doen veranderen, de kunstmestkosten verminderd worden. Dit temeer, daar stalmest een grootere beteekenis zou gaan krügen. De boll weevil-schade wordt ook verminderd door de katoen niet elk jaar op hetzelfde veld te planten.