is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yn 'e tsjerke hawwe as wy en de bear binne sy ünder us, dy der om laitsje." (32)

Evenwel strekt zich deze verdraagzaamheid niet uit tot de „fijnen". Het is voor Halbertsma een uitgemaakte zaak, dat een „fijne" een huichelaar is. Bij voorkeur schildert hij hem als een turfschipper, een „sküteboer", die met „in hingjende kop" rondloopt, graag een „salm fen Dathenus mei tüzen draeyen" uitgalmt, druk oefent en preekt, maar onderwijl moeite doet om „brakke turf for farske to sliten." (73, 208)

In It Heksershol is de turfschipper zelfs de eigen kameraad van den duivel, die hem verzoekt om Gosse de orthodoxe leer der genade, der erfzonde en der praedestinatie uit te leggen, van welke taak hij zich zoo goed kwijt, dat Gosse overtuigd is met de uitverkorenen den hemel te kunnen beërven, zonder één van zijn streken na te laten of één zijner kwade lusten te bedwingen. (397)

Om de Friezen politiek voor te lichten, laat Halbertsma Eölus spreken. Van dezen zegt men, „det hy de gongen fen keningen en naesjes mei in loerjend each neigiet, en det er dêr sa folie wraldske wysheit fen opdien hat, det er frij goed wit, hwet er swije ef sizze moat." (221) „Jonge," aldus Eölus zelf, „ik kom fierder as dou en dyn gelikens. Dou bliuwste op dyn pöle sitten en dêr mienste as in frosk, dy him fen greatskens opbliest, de wysheit yn pacht to habben. Ik kom, ik waei oeral, mar ljeafst yn Ingelan. It A-bie fen de constitutie, dat ik dy hjir opsei, hab ik dêr leard. In turfdrager tinkt dêr klearder oer sokke dingen as dou, en dou hjitste den noch ek preker?" (227) Uitvoerig legt Eölus uit, hoe verderfelijk de Jacobijnen werken en groote moeite doet hij om het nut van een goede oppositie aan te toonen. (225 vlgg.) Mogen de Friezen nu maar luisteren, eer het te laat is. „De ünderfining jowt hjar lexoms rju let, en den noch mei triennen"; aldus Halbertsma, „my tinkt, it is al