is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. In het Album van den Heer A. Vosmaer,

(gedicht van Willem van Haren, gcdagt. 30 Mey, 1758). id. bl. 432.

9. Parcival, Fragment,

id. bl. 531—$4°-

10. Réflexions sur la République des Provinces Unies, par Francois Hemsterhuis,

id. bl. 564—588.

11. Redevoeringen en brieven van Willem van Haren, overoudoom van de dichters,

in Het Geslacht der Van Haren's. Fragmenten, bl. 1—34-

E. BIOGRAPHIE.

1. Rinse Posthumus, in leven kerkleer aar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum,

in De Vrije Fries IX, 1862, bl. 207—269.

2. Petrus Wierdsma, Petrus Brantsma en Eelke Meinderts,

id. bl. 301—326.

3. Het Geslacht der Van Haren's. Fragmenten. Deventer, 1829.

4. Hulde aan Gysbert Japiks. iste stuk, Leeuwarden, 1824, bl. 1—36.

2de stuk, Leeuwarden, 1827, bl. 277—408.

5. Lijkrede op Prof. P. O. C. Vorsselman de Heer,

in De Doopsgezinden en hunne herkomst, Deventer, 1843, bl. 116—180.

6. Lijkrede op eenen vroeg ontslapenen Broeder der gemeente,

id. bl. 18 j—224.

7. Bericht wegens Rinse Posthumus,

in Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1861, bl. 2—9.

8. Gesprek in den Voghelen-sanck tusschen Jonkheer Willem Anne van Haren en J. H. Halbertsma,

in Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter van den Admiraal Jhr. Jan Hendk. van Kinsbergen, door Mr. H. C. van Hall, Amsterdam, 1843, bl. 21—38.