is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover de scheiding van priester en leek, aan het roomsche geloofsleven eigen, stelt het protestantisme zijn algemeen priesterschap der geloovigen; het stelde daarmede tevens, op staatkundig gebied, tegenover de scheiding tusschen het absolute vorstengezag en het onderdaanschap, het algemeen burgerschap met zijn monarchale of republikeinsche leiding, de eerste als regel erfelijk. De „État laïque", typische uiting van verscheurdheid tusschen roomsch-kerkelijken nationaal-staatkundigleven, bestaat voor het protestantisme niet. De vormen van het kerkelijk en staatkundig leven zijn bij het protestantisme een harmonie. Wanneer de protestantsche naties een koningschap bij de gratie Gods erkennen, dan ligt hieraan stilzwijgend de overtuiging van het bestaan van een burgerschap bij God's genade ten grondslag; zij ontspringen aan dezelfde bron. Een koningschap dat, evenwijdig aan het roomsche priesterschap, zijn gezag zou ontleenen aan een bron, die voor den staatsburger niet toegankelijk zou zijn, is voor de protestantsche wereldbeschouwing onaanvaardbaar. Het koningschap is bij de protestansche volken een erfelijk en erkend leiderschap, geen staatkundig priesterschap, zooals bij vele oostersche volken bestaat en dat ook nog sterk in de roomsche staatsbeschouwing voortleeft. „D'Ondersaten en zijn niet van Godt gheschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hij beveelt weder het goddelick oft ongoddelick recht oft onrecht is onderdanigh te wesen ende als slaven te dienen: maer den Prince om d' ondersaten wille sonder dewelcke hij egeen Prince en is om deselve met recht ende redene te regeeren" (monument reformatie te Genève). De afwijzing van het koningschap van protestantsch karakter, zooals dit b.v. naar Duitsch voorbeeld, door de S.D.A.P. geschiedt, berust dan ook op dezelfde misvatting als die, welke de roomsche en protestantsche kerkelijke invloed onder één begrip van clericalisme samenvat. Clericalisme op |