is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

out" —, meent daarom dat de groote, doch nog concrete oriënteering van het nederlandsche volk gelegen moet zijn in het deelgenootschap aan de gemeenschap der volken, waarin de protestantsche gezindheid, vooral ook op staatkundig gebied, overheerschend is geworden; het is de groote groep der angelsaksich-germaansche volken van democratische organisatie en evangelische gezindheid. Historische Democratie zou, als algemeene buitenlandsche oriënteering, het streven naar dat deelgenootschap wenschen; nog beter, zij zou het bewuste streven wenschen .naar vorming van die supra-nationale groep. Het nederlandsche volk heeft daartoe in zijn verleden de geloofsbrieven en in het heden zijn staatkundige ligging en onbevangenheid.

De vorming van die supra-nationale groep van protestantsch-democratische gezindheid, hoezeer zij op de grens van concreet en abstract moge liggen, is veel eerder tot een reëele figuur in de internationale staatkunde te maken dan de volkenbond. Het streven naar combinaties binnen den volkenbond — Frankrijk met de Duitschland omringende staten, zoo mogelijk ook Nederland; — Italiëmet Hongarije enz.; Engeland met het buiten den bond staande Amerika — is reeds duidelijk merkbaar doch het blijven gelegenheidscombinaties, nationale verbonden, geen supra-nationale lichamen op een gemeenschappelijke gezindheid berustende, al gaat de combinatie EngelandAmerika wel in die richting. Wij kennen ook de combinatie van de staten der Osloconventie, waarin echter een België, dat zich militair, dus staatkundig, aan Frankrijk heeft gebonden, een verzwakkend en onzeker element vormt.

Historische Democratie, op gemeenschap van gezindheid berustende, moet afwijzend staan tegen geografische constructies als het Pan-Europa van Coudenhove—Kalergi of de Vereenigde Staten van Europa. De techniek van het verkeer heeft een zoodanige hoogte