is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Hoofdstuk1

VLAAMSCHE POLITIEK

. In 1840 was het eerste tijdperk der Vlaamsche Beweging afgeloopen, het tijdperk, waarin slechts door middel van geschriften en vereenigingen voor de Vlaamsche zaak gestreden werd. Voordat in 1839 het eindverdrag met Nederland tot stand gekomen was, onthielden de Vlaamschgezinden zich angstvallig van alles, wat hun een beschuldiging van Orangisme zou kunnen bezorgen, en durfden zij de taalkwestie op geen wijze met die van nationaliteit in verband brengen; toen de zelfstandigheid van de Belgische staat ook door Nederland officieel was erkend, behoefden zij niet meer zoozeer bevreesd te zijn, dat hun bedoelingen verkeerd zouden uitgelegd worden, en konden zij hun arbeidsveld uitbreiden2.

Het eerst werd de weg der politiek betreden met een volkspetitionnement ten gunste van het gebruik der Nederlandsche taal in bestuurs- en rechtszaken en bij het onderwijs. Van duizenden handteekeningen voorzien, werd dit door 214 gemeenten bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in gediend, evenwel zonder tastbaar resultaat.

Meer werd bereikt in een andere zaak, die wel eigenlijk op taalgebied thuis hoort, maar in de Kamer besproken en door de Regeering beslist is, en die ook aanleiding gegeven heeft tot politieke beschouwingen, n.1. de spellingkwestie.

Er bestond in België op het gebied der spelling van het

1 In dit hoofdstuk worden alleen de voornaamste momenten uit de geschiedenis der Vlaamsche Beweging tusschen 1840 en 1873 aangeroerd. Een volledig overzicht wordt niet gegeven. Daarvoor wordt verwezen naar:

Paul Fredericq, Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, deel 2 en 3 van: Vlaamsch België sedert 1830, Gent 1906.

Paul Hamélius, Histoire politique et littéraire du mouvement flamand au XDXe siècle, Brussel 1924.

P. van Overzee, de Ziekte aan de Zenne, Brugge 1930.

Vlaanderen door de Eeuwen heen, 2de uitgave 1932. Hoofdstuk I.

Shepard B. Clough, a History of the Flemish Movement in Belgium. New York 1930.

H. J. Elias, Onze Wording tot Natie. Inleiding tot de Geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Kortrijk 1932.

De beide laatstgenoemde werken hebben een uitgebreide bibliografie.

*A. Jacob, Briefwisseling van, met, en over Conscience, uit de jaren 1837 tot 1851, bL »6, waar een uitlating van Snellaert aangehaald wordt.