is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om deze overoinning luisterrijk te vieren, werd een groot feest te Brussel aangericht, waarbij tegelijkertijd tot de oprichting besloten werd van een Taelverhond, dat alle Vlaamsche Maatschappijen omvatten zou1.

Dit feest was een geestdriftige uiting van verbroedering en eendracht, gaf de deelnemers de stellige verwachting, dat zij eensgezind zouden optrekken naar een spoedig bereikbaar doel. Zij voorzagen niet, dat datzelfde jaar 1844 de tweedracht in het Vlaamsche kamp zou brengen.

De tegenstelling hberaal-clericaal, vóór de opstand al de verhoudingen in België beheerschend, door het conflict met het Noorden op de achtergrond gedrongen, had het hoofd weer opgestoken8, en ook de Vlaamschgezinden werden in deze partijstrijd betrokken, hoezeer ook sommigen inzagen, welk een gevaar dit voor de Vlaamsche zaak mee moét brengen8.

De breuk kwam aan het licht, toen in November '44 het eerste Vlaamsche dagblad Vlaemsch België, dat de nationale richting voorstond, in handen kwam van de clericalen en een partij-blad werd4.

In de komende jaren werd de tegenstelling steeds grooter met het toenemen der Vlaamsche actie. De voorstanders der Beweging zaten niet stil. In Gent werd in 1846 Het Vlaemscb Ge^elscbap opgericht8, in 1845 te Antwerpen de maatschappij De Toekomst. Deze ging over in Het Heilig Verhond, dat vertakkingen had in Gent, Brussel en Brugge, en gekenmerkt werd door allerlei geheimzinnigheid en symbolisch ritueel, typeerend voor de romantische geest die de Vlaamschgezinden

1 Vlaemsch Taelverbond, volledige beschrijving der algemeene letterkundige vergadering en van het daeropvolgende feest gehouden te Brussel, den elfden February 1844, met inleiding door P. F. van Kerckhoven. Antwerpen 1844.

* Falck aan Verstolk van Soelen, Brussel 9 Jan. 1840: ... .de eene partij heeft niet op de andere gewonnen.... Katholieken en liberalen verketteren zich onderling nog even ijverig als tevoren, en van een andere verdeeldheid die hoewel niet dagelijks en gestadig zichtbaar, desniettemin zeer wezenlijk is en diepe wortelen geschoten heeft, zijn mij menigvuldige blijken voorgekomen; ik bedoel de wangunst tusschen Walen en Vlamingen (Falck, Gedenkschriften, bl. 675).

» A. Jacob Briefwisseling Conscience I, bl. 38 en in het tweede deel in brieven van Snellaert passim.

«Jacob a.w. I 29: „De val van Vlaemsch België leidde de twisten in." Zie hierover verder: P. Fredericq, Levensschets van Domien Sleeckx, Annuaire de 1'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, 1903, bl. 149-294, vooral bl. 174-198.

• Zie over dit Vlaemsch Gezelschap de Gedenkbladen van Willem Rogghé.