is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenis van de minister alle rechterlijke ambtenaren op één na in het Vlaamsche land Vlaamsch kennen, dat de Belgische constitutie het gebruik van Fransch en Vlaamsch facultatief maakt, en zoolang er voldoende gelet wordt op de toestand der plaats, waarvoor de benoeming moet geschieden, elke wettelijke bepaling overbodig geacht moet worden. En het Dagblad van Zuid-Hollanden 's Gravenbage: „De Vlaamsche quaestie heeft voor een heele zitting het onderwerp der discussie uitgemaakt. Niemand kan loochenen, dat geen der Vlaamschgezinde leden eenige maatregel heeft kunnen aanwijzen, dien de Regering zou behooren te nemen. Welke grieven de Vlamingen ook hebben, zij moeten zich maar troosten met op zich zeiven toe te passen het bekende vers: Georges Dandin, tu Fas voulu"1.

Een opmerkelijke gebeurtenis was in het begin '69 een redevoering van het liberale Kamerlid De Maere de Limnander. Hij vergeleek de Vlaamsche provincies met Waalsche, en toonde met cijfers aan, hoezeer de eerste bij de laatste in economisch en maatschappelijk opzicht achter stonden. Als oorzaak daarvan noemde hij de achteruitzetting van het Vlaamsch en de kloof, die door het taalverschil tusschen de hoogere en de lagere standen gaapte.

Deze opvatting, die steeds meer veld zou winnen, om einde^ lijk door het werk van Lodewijk de Raet algemeen verbreidte worden2, werd hier voor het eerst door De Maere op welsprekende wijze ontwikkeld. Als geneesmiddel prees hij vooral aan verbetering van het onderwijs in Vlaanderen en toenadering tot Holland. Maar zijn woorden konden zijn partijgenooten er niet van overtuigen, dat in de politiek tegenover de Vlamingen een andere koers gevolgd moest worden, hij werd zoowel van liberale als van clericale zijde, zoowel in de Kamer als in de pers, aangevallen.

Een paar Nederlandsche bladen bevatten een kort en nietszeggend bericht over deze rede; alleen in het Dagblad van ZuidHolland en 's Gravenbage staat een uitvoeriger artikel, met dit slot: „Ongelukkig wijst de heer de Maere in zijn overigens zeer merkwaardige redevoering op geen enkel afdoend geneesmiddel voor de kwaal, want alleen de groote verwarring in het

117 Dec. 1867.

8 S. B. Clough, A History of the Flemish Movement in Belgium, bl. 94.