is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrecht dat de Nederlandsch- (of wil men, Vlaamsch-) sprekende bevolking van België wordt aangedaan." Dan volgt een uiteenzetting van de toestand in Vlaanderen, voortgezet in het tweede artikel, België's Dualisme. Vooral de Eransquillons worden hierin in zeer krasse termen aangevallen. Ten slotte ziet de schrijver als oplossing der moeilijkheid het zooveel mogelijk algemeen maken van de beide talen. Als kennis daarvan bij iedere benoeming een vereischte is, zouden beide volksdeelen kunnen samensmelten en de Belgische volkseenheid sterker bevestigd worden.

Het spreekt vanzelf, dat de berichten over Vlaamsche aangelegenheden in de Nederlandsche dagbladen met de hier gegeven voorbeelden niet zijn uitgeput. Er zijn er nog tientallen te vinden, over allerlei zaken, een vereeniging of een vergadering, een tijdschrift of een dagblad, een incident. Dikwijls worden kleinigheden vermeld, en belangrijker gebeurtenissen over het hoofd gezien. Blijkbaar hangt het vaak van het toeval af, of een bepaalde zaak vermeld zal worden of niet; er was veel kans dat iets aan de aandacht ontsnapte, wanneer een ander voorval tegelijkertijd zich voor deed, dat meer de algemeene belangstelling opwekte, een bezoek van een buitenlandsch vorst, een rninisterieele crisis, een of ander opzienbarend ongeluk. Maar het hier gegevene is voldoende om te doen zien, hoe het met de berichtgeving over de Vlaamsche Beweging alhier gesteld was.

(§amenvattende)kan men zeggen, dat met het toenemen der bedrijvigheid in het Vlaamsche kamp, ook de berichten daarover in de Nederlandsche bladen talrijker worden (ongetwijfeld ook wel in verband hiermee, dat de bladen zelf steeds in omvang toenemen); dat over de gebeurtenissen op het eind van deze periode de Nederlandsche krantenlezer wel voldoende werd ingelicht, maar dat de kwestie toch geheel beschouwd werd als een buitenlandsche, waaraan niet meer, dikwijls minder aandacht werd geschonken dan aan gebeurtenissen in andere landen, een standpunt, ongetwijfeld in overeenstemming met dat van vrijwel alle Nederlanders — zoo ze al een standpunt hadden.

Er zijn in deze jaren nog wel eenige uitvoerige krantartikelen over de Vlaamsche Beweging, eveneens komen in