is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht met de Vlamingen. Hij bezocht in 1854 een feest van het St. Lukasgilde in Antwerpen, trok daar zeer de aandacht en kon het bhjkbaar met de Vlamingen uitstekend vinden. Zijn vreugde over de wedergevonden broeders die bij in 1830 in verzen en tooneelstukjes had beschimpt en bespot, inspireerde hem tot een gedicht, waarmee hij een enorme opgang maakte: Oude veeten zijn vergeten, En gedempt de bron van twist, enz.1 De indrukken bij deze feesten opgedaan heeft hij op verzoek van de redacteur Schimmel in het tijdschrift Nederland beschreven2; hij komt daarbij tot een vergelijking der Vlarningen met de Hollanders, wat betreft hun wijze van feestvieren. „De geschiedenis der Vlamingen leert ons, hoe zij, van de oudste tijden af, altijd vrij woelig en ongemakkelijk zijn geweest, en het Spaansche bloed, dat zich met het hunne gemengd heeft, was voorwaar niet geschikt om hen kalmer en bedaarder te maken. En toch, in de weinige dagen, die ik onder hen doorbracht, rees gedurig de stille wensch bij mij op, dat mijne stadgenooten zich aan hen mogten spiegelen, — de zoogenaamd flegmatieke Hollanders aan de licht opbruisende Belgen, 't Is waar, ook dezen zouden wederkeerig bij de onzen een les kunnen nemen. Indien wij over beider aart eene onpartijdige beschouwing wagen, zullen wij, geloof ik, het hoofdonderscheid tusschen beiden daarin vinden dat de Vlamingen in 't gewone leven drok en woelig zijn, doch zich bij feesten en plechtigheden rustig en betamelijk gedragen: dat de Hollanders, in hun normalen toestand, zich kalm en koel betoonen, doch dat zij daarentegen bij kermissen en vermakehjkheden bot vieren aan

alle verkeerde neigingen die den mensch zijn ingeschapen

Alle andere goede en verkeerde eigenschappen van beide volken ter zijde latende, wil ik mij hier bepalen bij den wensch, dat de Hollanders in hunne vermaken den Vlamingen wat meer gelijk mochten zijn, en bij de vraag, welke middelen zouden kunnen aangewend worden om tot de vervulling van dien wensch te geraken"8.

Hoewel Van Lennep in 't geheel niet van de Vlaamsche

1 Het handschrift hiervan bevindt zich op het Stadsarchief te Antwerpen onder de papieren Génard. 'Nederland 1854, bl. 123-138. * bl. 131.