is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zietdaar mijn oordeel over de Vlaamsch-Hollandsche Bewegingvan 1860 Mijn verbond en mijne vriendschap met de vlaamsche broeders berust op hechter grondslag, dan dien men dezer beweging heeft ondergeschoven: het is diepgevoelde stam- en taalgemeenschaphet is evenmin eene argloze liemebberij in het houden van letterkundige kransjes, als die grondslag iets gemeen heeft met een anest voor de Franschen, die zich niet ontziet, onder het valkenoog van den Keizer, met den mantel van een deftig ethnografiesch en voorgewend nationaal bewustzijn, zich al grimlachend op te schikken. Deze gemeenschap zal zich ter gepaster tijd doen gelden; zij kan even mui gekompromitteerd worden door het hberahsme dier brusselsche jongelingen, welke de nederlandsche taal hebben aangeleerd om den handwerker te winnen voor hunne beginselen, als zij verdonkerd kan wordendoor het hollandsche orthodoxisme, dat langs den onedelsten weg het Kongres van 1853 voorkomen heeft — uit vreeze, dat de vrije vTammgen de^Aprilbeweging niet goeteeren mochten en den spot dnjven met de Bisschopsvrees. Het is haar ook volstrekt onverschillig of de historiograaf der ontijdige Metalen-Kruis-festiviteiten ten heele of ten halve den vinger of de hand aanvaardt, ons door het Belgiesch Ministerie toegestoken; het is haar onverschiUig of aan zulke inconsistencyd dan niet met Leopoldslint eenige vastigheid gegeven worde Ik hoop, naar de mate der gelegenheid, te blijven meewerken aan het onderhouden der broederschap van broederen op het ethnografiesch, op het nationaal, ook op het wetenschappelijk gebied. Ik doe meer: al hebben de voorstanders der dietsche zaak zich zeer over de Walen, over het „fransquiUonsche" Ministerie en de „ftansquilonsche pers van Belgiën te beklagen, al wordt van dien kant de lesen leuze „in Vlaenderen Vlaemsch", niet door gebrek aan goeden wü yoor t oogenblik maar door gebrek aan kennif en bekwaamheid, kwalijk nageleefd — ik wil meêwerken aan het voortplanten der over-

Trïf?8' Txt ? ? «T6 dagen g0ed is' "k* slechts Vlaemsch-Belgiën en Noord-Nederknd, maar de beide rijken, als staatseenheden, zich mhunne bettekkingen en belangen steeds naauwer bij elkaar te doen aansluiten. Ik ben bereid Beïgiën zijn Waalsche elementen ten goede te houden; maar, of het noodig ware 't er bij te voegen, niet

™„ £ vin du"I Pr°tesï tegen den ^ster, die zijne rrunachting van de Vlaamsche levenselementen thans loochent, omdat hij meenl de leiders der beweging met de hoofdrollen van een marionettenspel te kunnen belasten, waarvan hij de draden in beweging brengt. De herinneringen yan die Vlaamsche Zaak, waarvan de beroemde

tuVrSn t Z1f WaS' 8dukkiS te levendig' de betrekkingen tusschen de erfgenamen der gezamendlijke nedlrlandsche traditièn

ZrZtT dA85Cek!inen y^,^^» waarmeê de Heer Rogier niets gemeen heeft), dan dat wij elkander zouden kunnen ontvallen "