is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm

INHOUD

Herleving der Vlaamsche Let-

' Bladz.

Eerste Hoofdstuk: Vereeniging en Scheiding i

Verhouding tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden vóór 1815 — vereeniging — bevordering van het Nederlandsch — opstand — houding der Nederlanders in het algemeen — geen gevoel van stamverwantschap met de Vlamingen — standpunt van bizondere personen — Falck — Van Maanen — Hogendorp — Groen — Thorbecke — Schrant — Kinker — Bilderdijk

Tweede Hoofdstuk:

2J

Contact tusschen Noord- en Zuidnederlandsche letterkundigen — J F Willems— vriendschap met Warnsinck — met Jer. de Vries — met Siegenbeek — met Potgieter — Vlaamsche geschriften — beoordeeling daarvan in Noordnederlandsche tijdschriften — Historisch Tijdschrift van Visscher, het eerste Grootnederlandsche tijdschrift — medewerking van Vlarningen aan de Nederlandsche Muzenalmanak — Prudens van Duyse — zijn vrienden in Nederland — zijn medewerking aan de Nederlandsche Muzenalmanak — oordeel in Noordnederlandsche tijdschriften — de Vlaamsche Letteren en De Gids — Potgieters oordeel — Bakhuizen van den Brink.

Derde Hoofdstuk: Vlaamsche Politiek JO

Actie der Vlarningen op politiek terrein — Petitionnement van i840 — sr>ellingkwestie — Taelcongres en Vlaemsch Feest — Feest van het Taelverbond — tweedracht bij de Vlarningen — artikel hierover in de Tijdspiegel — Gerrit de Clercq over de Vlaamsche Beweging — Bosscha over volkseenheid — Thijm over Vlaamsch België en Noord-Nederland - berichtgeving over gebeurtenissen in Vlaanderen in de Noordnederlandsche dagbladen — Petitionnement van 1840 — zaak Sleeckx — Manifest van het Nederlandsch Kunstverbond — Kamerdebatten — proces tegen de Zwarte Bende — zaak Karsman — Meetingpartij — Kamerdebatten — zaak Schoep — eerste taalwet.

Vierde Hoofdstuk: De Nederlandsche Congressen. 7J

Studie der Middelnederlandsche Letterkunde - ijver der Vlarningen op dit gebied — Jonckbloet en Willems — plan van een congres geopperd — briefwisseling van Jonckbloet en Snellaert daarover — Snelkerts persoonlijkheid — eerste congres — tweede congres — derde congres — beteekenis der eerste dne congressen — bespreking daarvan in de Noordnederlandsche dagbladen en tijdschriften — geschrift van Van Rees — vierde congres — vijfde congres — voorgeschiedenis van het zesde - zesde congres - critiek daarop van Thijm en Van Vloten — zevende congres — geruchten daarover — houding der Nederknders daarbij - artikel in de Nederlandsche Spectator - achtste congres De Jager en Vuylsteke — voorgeschiedenis van het negende congres — invloed der tijdsomstandigheden - negende congres - uitgebreide werkzaamheden daarvan — Noordnederlandsche terughoudendheid — Arnhemsche Courant — Van Westrheene in De Spectator - voorgeschiedenis van het tiende congres — Briefwisseling tusschen Nederlanders en Vamingen — artikelen in de Arnhemsche Courant — Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage daartegen —