is toegevoegd aan uw favorieten.

Coördinatie van het verkeerswezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden, ja van het bestaan zelf der huidige verkeerspolitiek nauwelijks meer bewust te zijn. In deze zouden ingrijpende wijzigingen moeten worden aangebracht, zou men bij het verkeerswezen van vrije concurrentie mogen spreken. Bovendien vergeet men, dat gedurende eenige decennia reeds toch wel is gebleken, dat ook op het gebied van de met veel vast kapitaal werkende groot-industrie en mijnbouw een onbeperkte en ongeregelde mededinging niet „vanzelf" tot bevredigende en evenwichtige verhoudingen heeft geleid. De redenen, die daar tot aaneensluiting, tot beperking of regeling der concurrentie hebben genoopt, klemmen, naar zal blijken, ten aanzien van het verkeerswezen nog te meer en eischen hier ook vanwege de bijzondere beteekenis der transportmiddelen voor het economisch en maatschappelijk leven een doelbewust ingrijpen van de overheid.

De lijn, waarlangs ons betoog zich zal hebben te bewegen, ligt dus voor de hand. Nagegaan moet worden, hoe de huidige verkeerspolitiek zich heeft ontwikkeld en door welke eigenaardigheden deze wordt gekenmerkt. Blijkt zij vooral bij de gewijzigde omstandigheden niet meer houdbaar, dan zullen wij voor de volgende keuze komen te staan. De overheid zal óf moeten afzien van het voeren van een verkeerspolitiek en de voorziening in de behoefte aan transportgelegenheid geheel aan de vrije mededinging moeten overlaten, öf zij zal tot een betere en consequenter doorgedachte verkeerspolitiek moeten komen. Wanneer het eerste alternatief niet zal kunnen worden aanvaard, blijft als voornaamste vraag die naar de beginselen, waarop een dergelijke politiek zal moeten rusten, ter beantwoording over.

II.

Ontwikkeling van verkeer en verkeerspolitiek.

Opkomst ,der moderne verkeersmiddelen. Alleen de spoorwegen in dienst van het algemeen belang.

Nooit heeft de overheid het verkeerswezen aan zich zelf overgelaten. Ondanks de toentertijd aangehangen leer der staatsonthouding is dit ook in de 19de eeuw bij de opkomst en ontwikkeling der moderne transportmiddelen niet het geval geweest: Verwonderlijlr'is dit niet, wanneer men zich realiseert, welk een