is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd toegevoegd, en de oude niet ongewijzigd bleef, is de oorsprong der onderwijsstof door haar aard nog steeds duidelijk genoeg. Tot in de 19de eeuw bleef dan ook de tegenstelling tusschen wetenschap en bedrijfsleven gehandhaafd. Eerst toen en vooral in de 20ste eeuw schiep de maatschappelijke behoefte hooger en middelbaar onderwijs van anderen aard, n.1. met een onderwijsstof, die met de behoeften der maatschappij in nauwer verband staat en aan de realia der moderne wereld is ontleend.

Tegelijkertijd ging het moderne bedrijfsleven meer dan vroeger gebruik maken van de uitkomsten der wetenschap, ja de wetenschappelijke centra der groote bedrijven steunden niet zelden de wetenschap der hoogescholen. Zoo was de wetenschappelijke studie van den arbeid en de hiermede verband houdende psychotechniek van beteekenis voor de beoefening der empirische psychologie bij het hooger onderwijs1).

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de wetenschap staan ook niet meer vreemd tegenover elkaar, doch werken samen. En hierdoor is in de 20ste eeuw mogelijk geworden, wat vroeger'door de tegenstelling tusschen wetenschap en bedrijfsleven niet mogelijk was, n.1. een sublimeering van het sociaal leven onder invloed der wetenschap. Doch dit zal slechts dan kunnen geschieden, als de wetenschap zich haar hooge taak in dit opzicht volkomen bewust is. Terecht schrijft Spranger:

„Wir brauchen Manner, die im Handlen und Denken eine Synthese zwischen all den auseinanderstrebenden und widersprechenden Realitaten zu vollziehen wissen, die unser Geist in in sich vereinen soll. Blosze Denkkraft als logische Scharfe nützt hier nichts: es handelt sich um die Entstehung einer neuen Lebensform; es handelt zich z. B. um die Auseinandersetzung einer weltbejahenden Diesseitigheit mit dem Glauben an weltüberlegene Werte. Das ist kein Rechenexempel reiner Logik, sondern eine Aufgabe praktischer Lebensgestaltung, die natürlich zugleich ihre theoretische Möglichkeit und Auspragung erhalten muB."

En de maatschappijschool moet zich haar taak ook in dit opzicht ten volle bewust zijn. Doen andere richtingen in het middelbaar en hooger onderwijs vaak denken aan een vlieger, die nooit landt, het maatschappelijk onderwijs moet er voor worden behoed te doen denken aan een vlieger, die de kracht mist om op te stijgen.

Noch de materieele noch de geestelijke cultuur kunnen zich

1) Vgl. Dr. Wilhelm Weber, Die praktische Psychologie im Wirtschaftsleben, Leipzig, 1927.