is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inmiddels waren er ook Handelsscholen met een 3- en met een 4-j. c. ontstaan, inrichtingen, die met de Handelsavondscholen voorzagen in de behoeften van „den kleinen koopman, den winkelier, den kantoorbediende"1). Deze inrichtingen bestonden in 1909—1910 te Arnhem en Enschede (4-j.), te Amsterdam (H. B. S. 3-j. c. met gewijzigd leerplan, Dir. Dr. Kollewijn) en 's-Gravenhage (idem, Dir. Dr. Kwint), te Winschoten (4-j.) en te Alkmaar (3-j.). Bijzondere Handelsdagscholen vond men te Rolduc en Roermond (4-j.) en Tilburg (3-j.).

Behalve de reeds genoemde inrichtingen te 's-Gravenhage (Dir. Tymstra) en Amsterdam (Dir. Dirks) vond men nog te Amsterdam de handelsschool voor meisjes van Mej. Boeken en in verschillende plaatsen kostscholen, die handelsonderwijs gaven: het instituut Rozenburg te Assen, Prins te Haarlem, de Augustaschool te Hilversum, Hofland te Amsterdam, Ortt te Rotterdam. Aan handelsavondscholen telde men reeds een 50-tal2).

Het zou te ver voeren, wanneer ik hier den groei van het handelsonderwijs van jaar tot jaar zou vervolgen8). Ik wijs nog slechts op het laatste verslag van den „Staat", nl. dat van 19261, waarin men vindt:

7 Hoogere Burgerscholen A met 1826 j. en 526 m. = 2352 1.

28 afdeelingen A met 546 .j en 224 m. = 770 1.

26 Handelsscholen met 5-j. c.

14 Handelsscholen met 4-j. c. (waarvan 2 gecombineerd met een 5-j. c).

9 Handelsscholen met 3-j. c. (waarvan 5 gecombineerd met 5-j. c). 121 Handelsavondscholen.

De namen Hoogere Burgerschool A en afdeeling A eischen eenige toelichting. 13 Nov. 1923 was in een K. B. de mogelijkheid geopend om aan Hoogere Burgerscholen afdeelingen A (zg. literair-economische afdeelingen) te verbinden, die krachtens de uitgesproken bedoeling der regeering een onderwijs zouden geven, zooals dat der Handelsscholen, type Amsterdam4). De

t) Dr. D. Bos, De Maatschappelijke Beteekenis van de Wet op het Middelbaar Onderwijs.

* Over de ontwikkeling en het doel der Handelsavondscholen verwijs ik ter bekorting naar mijn studie: Onze Handelsavondscholen, Haarlem 1929.

*) Voor de ontwikkeling van het Nederlandsche Handelsonderwijs is van veel belang de oprichting der Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs, opgericht 19 Mrt 1899. In de verschillende jaargangen van het Maandblad dezer vereeniging vindt men veel materiaal voor de geschiedenis voor het Handelsonderwijs sedert 1900.

*) Daar over deze bedoeling verschil van meening bestond, richtten de