is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kantoor zich beperkt tot het schrijven van een eenvoudigen handelsbrief in het Nederlandsch en in de moderne talen en voldoende vaardigheid in het boekhouden."

Deze vraag werd voorgelegd aan werkgevers en werknemers, aan secretarissen van kamers van koophandel, accountants, aan vertegenwoordigers van groot- en van kleinhandel, aan oudleerlingen der handelsscholen en aan anderen, die niet aan dit instituut werden opgeleid. Zonder uitzondering bepleitten de schrijvers het geven van algemeen vormend economisch onderwijs, zooals dit reeds op de Nederlandsche handelsscholen in het algemeen werd gegeven.

De bovenstaande uitingen zouden nog met tal van andere vermeerderd kunnen worden1), waaruit blijkt, dat de handel niet tevreden zou zijn met een gespecialiseerde opleiding in dien zin, dat bij het onderwijs het verwerven van practische vaardigheden in de plaats zou treden voor het geven van inzicht. Wat wel noodig wordt geacht is, dat dit inzicht wordt verkregen door een onderwijsstof ontleend aan de behoeften van het moderne leven, practische beoefening der vreemde talen, kennis van en inzicht in financieel-economische vraagstukken en de administratieve toepassing er van in het Ijedrijfsleven, gepaard aan een methode van accuraat en net werken, die bij elke administratie een eerste eisch is.

Het bovenstaande had mén in het bijzonder betrekking op de z.g. Hoogere Handelsscholen, waarvan het onderwijskundig doel indertijd als volgt werd omschreven:

„De tweejarige Hoogere Handelsschool met als onderbouw de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus dient in de eerste plaats voor die jongelui, wier bestemming meer is de groothandel, die later leiding zullen moeten geven (sommigen na voortzetting hunner studie op de Handelshoogeschool) zoowel in zaken als op de kantoren hier te lande en in den vreemde. Haar bereids door de regeering erkend en te bestendigen eindexamen, opent tevens, in verband met de daaraan verbonden en nog te verbinden rechten, de gelegenheid om zich zoowel langs wetenschappeüjken weg als langs dien der practijk te bekwamen voor verscheidene betrekkingen" *).

Behalve deze school wordt in hetzelfde rapport genoemd de

1) Eenige aanwijzing van de behoeften der moderne maatschappij kan ook worden verkregen uit een enquête ingesteld door het Algemeen Handelsblad (zie Avondblad 30 Jan. 1926), waaruit blijkt, dat vooral de practische beoefening der moderne talen zeer hoog wordt geschat

!) Zie Handelingen van de Staatscommissie benoemd bij K. B. van 16 Mei 1918, No. 72, p. 42.