is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

objecten geweest. Nu ontstond onder den invloed der genoemde factoren groote belangstelling voor het sociaal-economisch leven der gemeenschap en den invloed hiervan op staatkundige verhoudingen en staatkundige politiek.

In Duitschland was het werk van Lamprecht en Breysig voor de ontwikkeling der economische historie van beteekenis., terwijl werken als dat van Stammler: Wirtschaft und Recht nach der materialistjschen Geschichtsauffassung eveneens invloed op de verdere ontwikkeling uitoefenden door den gedachtenstrijd, waartoe ze aanleiding gaven1).

In het midden der 19e eeuw begonnen de nieuwe sociale denkbeelden ook invloed uit te oefenen op de studie der geographie. „Onder verschillende namen als: handelsgeographie, verkeersgeographie, cultuurgeographie, landbouwaardrijkskunde enz. zag men de aardrijkskunde in economische richting zich uitbreiden, dikwqls echter nog geheel onvoldoende, maar toch aan den drang des levens gehoor gevende"*). De nieuwe belangstelling voor de studie der economie, de historische school met haar neiging tot het opsporen van feitenmateriaal en de meerdere waardeering voor statistische gegevens, die een verklaring konden brengen van het economisch leven, gecombineerd met de reeds aanwezige neiging om in de studie der geographie met de eischen der practijk rekening te houden, leidde tot de opkomst van een nieuw studievak, in Duitschland Wirtschaftsgeographie, in Frankrijk géographie économique genoemd. Dit studievak stelde zich de beschrijving, het verband en de verklaring der economisch-geographische toestanden en verhoudingen op aarde ten doel»).

Zoo schiep het streven naar wetenschappelijke behjning van het maatschappijbegrip en de verhoogde belangstelling voor het sociaal-economisch leven der gemeenschap nieuwe objecten van studie, of wierp een nieuw licht op bestaande en leidde de beoefening in een andere, de sociaal-economische richting.

Deze wetenschappelijke ontwikkeling, samenvallende met de maatschappelijke behoefte aan sociaal-economisch geschoolde werkkrachten, vooral in den handel, maakte economisch middelbaar en hooger onderwijs mogelijk en noodig; een onderricht, dat voorloopig onder den naam handelsonderwijs bekend zou worden.

l) Van beteekenis voor de verdere ontwikkeling was ook K. Bücher's Die Entstehung der Volkswirtschaft, dat in 1893 verscheen.

J) Dr. H. Blink, Opkomst der economische geographie en haar beteekenis van Nederland. In: Vragen van den Dag, Jrg. 1906, p. 97 vlg.

') Zie Wörterbnch der Volkswirtschaft, II, p. 1375.