is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals reeds boven werd aangegeven, moet bij het gebruiken van dezen naam aan het woord handel een ruimere beteekenis worden gehecht, dan men in het spraakgebruik gewoonlijk doet. De naam economisch onderwijs geeft juister het maatschappelijk en het wetenschappelijk-onderwijskundig doel van het meeste handelsonderwijs weer.

Zoowel de maatschappelijke behoefte als de onderwijsstof en het sociale karakter der beweging, waaruit deze werd geboren, gaf aan het onderwijs een practische tendenz. De theoretische resultaten van de studie bij het hooger economisch onderwijs zullen steeds aan het practisch leven getoetst moeten worden; bij het middelbaar onderwijs dient de toepassing der theoretische onderwijsstof op het leven een belangrijk deel uit te maken van het onderwijs. Eerst op deze wijze zal de moderne maatschappijschool aan de gestelde eischen kunnen beantwoorden.

Deze practische tendenz was voor de nog niet genoemde onderwijsvakken bij het economisch middelbaar onderwijs van groote beteekenis. Dit gold in de eerste plaats voor het onderwijs in de moderne talen. Niet slechts het lezen der vreemde talen en de kennismaking met de kunstwerken in deze talen geschreven waren voortaan van belang, doch vooral een zoo goed mogelijke practische mondelinge en schriftelijke beheersching van deze talen in de steeds meer internationaal georiënteerde gemeenschap. Bij het onderwijs in de literatuur moest in verband hiermede de nieuwe letterkunde, opgebloeid uit het moderne leven, op den voorgrond treden, terwijl de beoefening van den briefstijl, voor het gemeenschapsverkeer van zoo groote beteekenis, een onderdeel van het onderwijs diende te zijn.

Bij het onderwijs in de schei- en natuurkunde leidde de practische tendenz er toe om de abstract-theoretische verklaring tot het noodzakelijke te beperken en de beschrijving van de practische toepassing der chemische en physische verschijnselen1) in de moderne maatschappij tot onderdeel van dit onderwijs te maken.

Ook bij andere onderwijsvakken, die voor* de algemeene ontwikkeling der leerlingen van belang zijn, dient in zekere mate met de practische tendenz van het maatschappelijk onderwijs rekening te worden gehouden.

Zoo zal het teekenonderwijs de toegepaste kunst in het onderwijs betrekken en zal onderwijs in de natuurlijke historie naast

i) Wat de scheikunde betreft, wordt dit technologisch onderwijs door den naam „warenkennis", die in de Middelbaar-onderwijswet hiervoor wordt gebruikt, minder gelukkig weergegeven. Deze naam geeft aanleiding tot veel misverstand