is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappij zal voortdurend ter verklaring kennis dezer maatschappij noodig hebben ').

Dit alles biedt voor een onderwijsinstituut, als de maatschappijschool wil zijn, groote voordeelen. Er moge nog eens op gewezen worden, dat een schoolvorm, die de onderwijsstof aan een bepaald cultuurgebied ontleent, zal bereiken, dat deze onderwijsstof voortdurend appercipieerend werkt. De eene les zal op deze wijze de andere steunen. Dit vergemakkelijkt een juiste begripsvorming en is tevens een correctief op het wel eens snelle tempo, waarin het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Bovendien kan de belangstelling der leerlingen zich'richten op één gedachtenwereld. Ten slotte wordt op deze wijze een associatie tusschen de verwante vakken mogelijk, waardoor de logische en dikwijls de causale samenhang een wetenschappelijke methode van beoefening mogelijk maakt*). Van beteekenis is ook, dat de .belangstelling der jongere generatie steeds meer schijnt te gaan in de richting der sociale cultuur en minder, zooals tot voor korten tijd, in die der natuurwetensehappelijktechnische*).

Om dit maatschappijonderwijs goed te kunnen geven, zullen de docenten met modern-maatschappelijke verschijnselen vertrouwd moeten zijn en tevens dienen in te zien, dat een nauwe samenwerking met docenten van andere vakken hun eigen onderwijs in hooge mate ten goede kan komen. Een plan van samenwerking, waarop in groote lijnen de leerstof is aangegeven, zou zeer goede diensten kunnen bewijzen. Wanneer dit plan ook in handen der leerlingen is, zullen zij een algemeen denkbeeld krijgen van den weg, dien het onderwijs volgt en het doel, waarop het gericht is. Dit versterkt de belangstelling, terwijl het wijzen der docenten op het verband tusschen onderdeden der leerstof van een vak en overeenkomstige van een ander vak de kennis paraat houdt en het inzicht verdiept.

Een bijzondere centrale plaats kan het onderwijs in de Nederlandsche taal en letterkunde innemen ten opzichte der vreemde talen, zoowel in de lagere klassen, waar de spraakkunst bij het onderwijs meer op den voorgrond komt, als bij de letterkunde in de hoogere klassen. Het onderwijs in de vreemde talen zou voor leerlingen en leeraren zeer verlicht worden, als de leeraar in het Nederlandsen bij zijn onderwijs in de spraakkunst een

) Vlg. ook Dr. Wilhelm Ch. Hauck, Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspadagogik. (In: Zeitschrift für Handelsschulpadagogik, Jrg. 2. 1930. Heft 2.) *) Vlg. o.a. Ma Murry, How to study.

) Spranger, Der gegenwartige Stand der Geisteswissenschaften, p. 35. ELZINGA, De Grondslagen der Maatschappijschool. 13