is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, die de ergernis van ouderen zouden opwekken, als zij er iets van merkten.

Alles is nog onrijp en ongevormd in de ziel van den puber.' In zijn verlangen zich zelf te zijn en toch iemand te hebben, waaraan hij kan vragen om zijn wetensdrang te bevredigen, zoekt hij graag een vertrouwde, een grooten vriend, waarmee hij meer bespreekt, dan met zijn ouders.

De ontwikkeling der jongens en meisjes in deze periode is niet gelijk. De verschillen in lichaamsvormen tusschen de sexen beginnen duidelijker dan te voren aan den dag te treden, de vrije, ongekunstelde omgang wordt afgebroken. De jongen begint schuchterheid tegenover het meisje te gevoelen en brusqueert dit gevoel door over „die meiden" te spreken.1)

De studie der jeugd in de puberteitsperiode is voor een belangrijk deel beoefend aan de hand van dagboeken. Merkwaardig is het scherpe verschil in uitingen van deze dagboekschrijvers vóór en in den puberteitstijd. In de plaats van vrij uitvoerige verhalen, waarin het kind zich geeft, zooals het denkt en voelt, komen korte opmerkingen in telegramstijl, van alle gevoel ontdaan of in brusqueerende uitingen weergegeven. In de plaats van eenvoud in doen en laten is een drukdoende gewichtigheid gekomen *)

Wellicht geven deze dagboeken geen volledig beeld, daar de schrijvers niet de gewone jongens en meisjes zijn. Het aantal dagboekschrijvers bij onze jeugd is n.1. klein. Waarschijnlijk is het beeld, dat daardoor van de jeugd in de puberteitsjaren is ontstaan, te scherp van trekken. Bij den een zal deze periode ook geheel anders verloopen dan bij den ander; van de conflicten zal bij den een weinig, bij den ander veel te bemerken zijn. Doch gerust kan aangenomen worden, dat in algemeene lijnen de ontwikkeling ongeveer dezelfde is, als de geschetste en dat deze ontwikkeling ook de natuurlijke is. Het zullen later niet de sterkste individuen zijn, die van den puberteitsstrij d weinig of niets gemerkt hebben.

Het algemeene beeld, dat biervoor werd geteekend, heeft in zooverre verscherping noodig, dat in den ontwikkelingsgang een drietal phasen te onderscheiden zijn.3)

De eerste is men gewoon de negatieve phase te noemen. Ze begint bij de meisjes in het algemeen één of twee jaar vroeger, dan bij de jongens, het begin is trouwens verschillend naar

i) Vlg. b.v. Kohnstamm, II, p. 24.

*) Vlg. William Stern, Anfange der Reifezeit, p. 9 vlg.

*) Vlg. Dr. William Stern, De puberteitsleeftijd. p. 16.