is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat den leerling belang inboezemt en wat deze noodig heeft Geroemd werd een docent „who always had a pleasant smile or remark for you"; geen fataler fout scheen er voor den docent der highschool te zijn dan de leerlingen te behandelen als kinderen van de lagere school. Sterk werd ook in den docent afgekeurd, wanneer deze steeds zijn autoriteit deed gevoelen.

De voorgaande onderzoekingen hadden betrekking op buitenlandsche scholen. Het was intusschen zeer de vraag, of de uitkomsten ook voor Nederland een algemeene geldigheid bezaten. In Nederland zelf was tot nog toe geen enquête gehouden Wel werd indertijd door Prof. Roels met zijn leerlingen aan de Tilburgsche leergangen een soortgelijk onderzoek ingesteld, doch dit had uitsluitend betrekking op de psychologie van den onderwijzer

De belangrijkheid der leeraarsfunctie deed mij besluiten te trachten ook voor Nederland gegevens te verkrijgen. Hiertoe werd ik in staat gesteld door de medewerking van directeur en leeraren van vier scholen Twee dezer scholen liggen in een groot e st adsmilieu. één in een plattelands- en één in een industriestad. In alle scholen werden ten minste vijf opeenvolgende klassen in het onderzoek betrokken. Ook nu is de opstelmethode gevolgd. Naar aanleiding van het volgende onderwerp werden 385 opstellen ingeleverd:

„Hoe zouden wij gaarne willen, dat onze leeraren waren en wal zouden wij wenschen, dat zij voor ons deden?" *)

De resultaten van het onderzoek zijn in het volgende overzicht opgenomen, waarin -f- beteekent, dat de voorafgaande wenschen verscheidene malen in de opstellen voorkwamen; — beteekent, dat dit of niet, of slechts een enkele maal het geval was.

Veel van wat reeds in het buitenland gebleken was, vindt men in Nederland terug. Het milieu schijnt geen of weinig invloed uit te oefenen; de resultaten zijn in de vier scholen vrijwel dezelfde. Een aantal wenschen zijn blijkbaar tot een afkeuring der gebruiken van enkele leeraren terug te voeren. De opmerkingen en wenschen zijn dan ook slechts ten deele belangrijk, doch belangrijke opmerkingen komen zeker voor.

Algemeen is de wensch naar minder huiswerk en een betere

1) Dit onderzoek is door Mej. van Kuyk uitgegeven, die er een belangrijke inleiding aan toevoegde. Deze inleiding bevat ook gegevens over de leeraars-

psychologïe.

2) Gaarne betuig ik directeuren en leeraren mijn groote erkentelijkheid voor hun medewerking bij dit onderzoek. Een bijzonder woord van dank ben ik verschuldigd aan den heer en mevrouw Kosten te 's-Gravenhage, die zoo vriendelijk waren veel van het meest tijdroovende werk voor mij te verrichten