is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Onderwijzen is geen inspuiten." „Ieder leerling heeft zijn eigen karakter." „De leeraar strijde met zijn eigen karakter." „Waarom zijn de lessen na de vacantie altijd prettiger dan tegen de vacantie, is de leeraar dan ook oververmoeid?' „De leeraar moet zijne meening nooit opdringen." „Hij moet absoluut zijn vak kennen."

„Waarom op verschillende scholen niet dezelfde leerstof, zoodat verhuizen geen moeilijkheid oplevert"

„Een flinke berisping werkt meer uit dan straf."

„Leeraren worden door ons soms schandelijk behandeld, maar in de meeste gevallen is het hun eigen schuld."

„Als de leeraar met zijn figuur geen raad weet, dan niet naar den directeur zenden"

„De leeraar zij een persoonlijkheid." sSSsg

In de voorafgaande bladzijden worden veel wenschen geuit en vele eischen aan den leeraar gesteld. Men zal intusschen een zeer goed leeraar kunnen zijn, zonder aan al deze verlangens te voldoen. Het is echter noodig, niet uit het oog te verliezen, dat de leeraarsfunctie zoowel de goede als de slechte menschelijke eigenschappen tot ontwikkeling kan brengen. Heeft de leeraar liefde voor zijn werk en belangstelling voor het wel en wee van zijn leerlingen, is hij een „sociaal mensch" in den zin van Spranger's indeeling en gaat zijn belangstelling naar menschvorming uit, dan zal de leeraarsfunctie hem alle gelegenheid" bieden deze mooie hoedanigheden verder te ontwikkelen. Hij zal zeker fouten maken, doch niet nalaten zich af te vragen, of hij ze niet gemaakt heeft en langs welken weg hij ze kan vermijden. Daarentegen biedt de leeraarsfunctie evenzeer gelegenheid eigenwijze, onrechtvaardige en ongevoelige menschen te vormen, wanneer in het individu de kiemen hiervoor aanwezig zijn en de leeraar niet door voortdurende bezinning en streven naar zelfkennis en zelfcritiek een wachter stelt bij deze primaire sentimenten.

De aanwijzingen, die men verkrijgt door de adviezen van moderne paedagogen en door de uitkomsten der verschillende enquêtes zijn voldoende voor het kiezen van de juiste richting bij de beoordeeling der belangen van het voortgezet onderwijs, voorzoover dit met de leeraarsfunctie in verband staat. Het is duidelijk, dat voor dit belang niet kan worden volstaan met een wetenschappelijke opleiding van den docent Een speciale voorbereiding voor de leeraarstaak moet hierop volgen en deze opleiding moet den leeraar in de eerste plaats brengen tot