is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Studienreferendare aan zijn school wekelijks besprekingen houdt over onderwerpen van paedagogischen, psychologischen of zuiver administratieven aard. De bijwoning dezer besprekingen is voor de Studienreferendare verplicht Verplicht is ook het bijwonen der leeraarsvergaderingen, der vakbesprekingen en der schoolreisjes.

Een ervaren docent wordt den Studienreferendar als mentor of tutor toegewezen. Deze staat hem bij alles als raadsman ter zijde.

De Studienreferendar woont nu voortaan de lessen van zijn mentor bij, terwijl hij bij afwisseling ook die van andere docenten volgt. Hierbij bepaalt hij zich niet tot lessen in zijn eigen vak. Na eenigen tijd hospiteeren moet de Studienreferendar ook zelfstandige lessen geven. Deze lessen moet hij zorgvuldig voorbereiden en zijn project met zijn mentor bespreken. Na de les volgt een criüsche bespreking met den mentor.

Eenmaal in de veertien dagen houdt de mentor een bespreking over onderwerpen van zijn vak. In totaal hospiteert de Studienreferendar het eerste jaar wekelijks 6 tot 8 uur, terwijl hij een ongeveer gelijk getal lessen geeft. In dit jaar moet hij zich bovendien op de hoogte stellen der onderwijsmethoden van bekende paedagogen.

In het tweede jaar wordt meer aandacht besteed aan de theoretische opleiding. De Studienreferendar moet nu de colleges in paedagogiek, psychologie en vakmethodiek aan het Bezirksseminar volgen, terwijl hij met hospiteeren en lesgeven doorgaat. Hij moet ook zelfstandig inleidingen houden over een paedagogisch onderwerp, waarvoor het Seminar een literatuuropgave verstrekt Na de voordracht heeft een gedachtenwisseling plaats. Tevens 'kiest de Studienreferendar een onderwerp, waarover hij aan het eind van het tweede jaar een scriptie in moet leveren.

In dit jaar vallen ook de proeflessen. Bij deze lessen zijn behalve de Seminarleiter, de directeur der school en de mentor aanwezig, benevens een aantal Studienreferendare, die tot dezelfde groep aan het Seminar behooren. Dit zijn niet allen vakgenooten.

Na elke les heeft een bespreking plaats, waaraan de Studienreferendare verplicht zijn deel te nemen. Zij moeten hierbij hun oordeel geven en motiveeren. Aan het eind van het tweede jaar wordt het assessorsexamen afgelegd. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Tot het eerste behoort de behandeling van onderwerpen over paedagogiek en psychologie; tot het tweede het geven van twee proeflessen. Deze proeflessen