is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, zal van schuchterheid weinig last ondervinden, de „soziale Mensch",het beste type voor deze functie, daarentegen gemakkelijk.

Van de leeraarsopleiding dient men niet te veel en niet te weinig te verwachten. Ook zonder een dergelijke opleiding zijn er te allen tijde uitnemende docenten geweest Zoo noemde Petrus Scriverius later zijn leermeester Cornelis Schonaeus, die zeker geen moderne leeraarsopleiding had genoten, „een wonderbaarlijk bouwman van kloeke verstanden"1). En ook na de instelling van een goede leeraarsopleiding zullen er zwakke docenten blijven. Doch ook al zullen aanleg en liefde voor de leeraarsfunctie te allen tijde de beslissende factoren blijven om bij het voortgezet onderwijs geheel te slagen, dan toch kan een goed ingerichte vooropleiding voor dit onderwijs rijke vruchten afwerpen. Er wordt een mogelijkheid tot selectie geschapen, die nu niet aanwezig is; een groote middengroep van jonge docenten met een zekere mate van aanleg en toewijding krijgt er een sterken steun door en begint met meer zelfvertrouwen en initiatief aan het moeilijke werk der menschvorming. En een gemeenschappelijke onderwijskundige belangstelling zal vele kleine tegenstellingen, die op eenzijdigheid en gebrek aan algemeene oriënteering berusten, overbruggen en hierdoor de werkgemeenschap mogelijk maken, die de middelbare school moet zijn, om aan haar doel te kunnen beantwoorden.

Wat in het vorige over den leeraar in het algemeen is opgemerkt, geldt ook in het bijzonder voor den leeraar der maatschappijschool. Hij ook zal zijn vak grondig moeten kennen en het met groote belangstelling moeten beoefenen, dezelfde karaktereigenschappen zullen van hem gevorderd moeten worden en hij zal eveneens op behoorlijke wijze voor zijn moeilijke taak voorbereid moeten zijn alvorens in de school te komen. Doch hij zal zijn studie en belangstelling moeten richten op een bepaalde onderwijsstof, n.1. die, welke haar wortels heeft in de maatschappelijke wetenschappen en die haar toepassing vindt in het moderne leven. Hij zal immers tot taak krijgen moderne cultuurwaarden over te dragen en hij zal dit slechts dan kunnen doen, wanneer hij deze kent en er een groote belangstelling voor koestert Bij alle vakken der, maatschappijschool — de moderne talen en de economische vakken, bij natuur- en scheikunde, bij aardrijkskunde en geschiedenis, bij plant- en dierkunde, bij teekenen — moeten de vraagstukken, die het moderne leven beroeren en levensuitingen der hedendaagsche maatschappij zijn,

*) Zie C. J. Gonnet, Cornelis Schonaeus.