is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan aan de Hoogere Burgerschool A met 5-j. c. te Haarlem. Door samenwerking van den Directeur, de leeraren in de lichamelijke opvoeding en den gemeentelijken Inspecteur van den dienst der lichamelijke opvoeding werd een regeling verkregen, waarbij tweemaal per jaar — vóór en na de groote vacantie — opnemingen worden gedaan omtrent lengte, gewicht, borstomvang, in- en uitademing der leerlingen, terwijl bovendien de Erismann-index wordt bepaald. Van deze opmerkingen wordt op een lcerlingkaart aanteekening gehouden en deze leerlingkaart, waarop de lichamelijke' ontwikkeling van den leerling gedurende zijn verblijf op de school geleidelijk wordt opgenomen, dient als vergelijkingsmateriaal met de gegevens op de leerlingkaart voor de „intellectueele" vakken. Is hiervoor aanleiding, dan wordt aan de ouders de raad gegeven, den huisarts te raadplegen. Een model van den leerlingkaart moge hier volgen: (Zie pag. 280).

Verder zou men er niet tegen moeten opzien, om, waar de omstandigheden het toelaten, lesuren van ± 30 minuten in te voeren1). In een der scholen der 5de inspectie b.v. worden ook spreeklessen gegeven. De afstand tusschen les- en gymnastieklokaal is gering. Zoo spoedig mogelijk zal nu een proef worden genomen met een regeling, waarbij de spreeklessen en de gymnastieklessen gehalveerd zullen worden. In plaats van twee lessen van 50 min. zullen dan 4 lessen van 25 minuten in lichamelijke opvoeding en in spreekonderwijs worden gegeven. Op deze wijze zal waarschijnlijk van beide vakken een beter resultaat verkregen worden.

In andere scholen zou wellicht iets in bovenstaande richting gedaan kunnen worden. Indien het niet mogelijk is de lessen te verkorten, zouden de laatste 10 minuten van de lessen van 50 minuten (die practisch 40 a 45 min. zijn) besteed kunnen worden aan ademhalingsoefeningen in de vrije lucht. Deze zijn ook blijkens een boven geciteerde uitspraak van buitengewone waarde en werken bovendien kalmeerend.

Ik vraag mij ook af, of wel steeds voldoende aandacht wordt geschonken aan het stofvrij houden der lokalen en den geregelden toevoer van frissche lucht. De lokalen worden vaak den geheelen dag en dikwijls 's avonds gebruikt, de lucht is dan ook vaak slecht. Een snelle luchtverversching ha iedere les, b.v. door ventilators, zou mogelijk moeten zijn en hij den bouw der gymnastieklokalen zou hiermede rekening gehouden moeten worden.

1) Dit zal intusschen slechts mogelijk zijn bij bijzonder gunstige omstandigheden.