is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van groot belang moet ook geacht worden het streven naar een rationeele selectie, ook al zou van een individueele verzorging der leerlingen geen sprake kunnen zijn. Men mag niet over het hoofd zien, dat ook bij de indeeling der leerlingen naar de schoolprestaties in andere vakken krachtens reeds genoemde onderzoekingen de groepen in het algemeen ook lichamelijk overeenkomst zullen vertoonen. Dit maakt de toepassing van een correctief op de gangbare klasseindeeling gemakkelijker. Wanneer de docent over de noodige gegevens beschikt, kan hij de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen van de zware oefeningen vrijstellen en ze daarentegen óf laten uitrusten óf andere voor hen meer gepaste oefeningen laten doen.

Waarschijnhjk zou het ook mogelijk en gewenscht zijn deze zwakkeren of enkelen onder hen door speciale gymnastiek te verzorgen. Dit laatste schijnt ook binnen het kader van de tegenwoordige klasse-indeeling mogelijk. Ik zou het voor de krachtige leerlingen niet betreuren, wanneer voor hen een der lesuren in de lichamelijke oefening werd gehalveerd, (zij zullen ook buiten de schooluren vaak aan lichamelijke oefeningen en sport doen), indien hierdoor gelegenheid kon worden verkregen aan de zwakke leerlingen van een of meer klassen speciale gymnastiek te geven1).

Bovenstaande opmerkingen over speciale verzorging van zwakke leerlingen zijn niet geheel theoretisch. Gedurende den cursus 1926—1927 en den cursus 1927—1928 werd aan de Hoogere Burgerschool A (Hoogere Handelsschool) te Haarlem gedurende enkele maanden aan een 10-tal leerlingen uit verschillende klassen speciale gymnastiek gegeven. Deze leerlingen hadden een speciale verzorging noodig. De betrokken leeraar, de heer B. ten Have Sr., verzamelde van allen de noodige gegevens, waarvan ik in het volgende gebruik maak. Deze gegevens betroffen den omvang van de borstkas bij in- en uitademing, de hchaamslengte, het gewicht, het spierstelsel, de lichaamshouding, de bijzondere afwijkingen en de doorgestane ziekten.

Bij al deze leerlingen waren ook de gewone schoolprestaties onvoldoende tot even voldoende. Bij de meesten was het spierstelsel slap, de lichaamshouding slecht tot zeer slecht, de schouderbladen met vleugelstand, de ademhaling het te wenschen over. Na enkele maanden werd in 1927 het volgende resultaat verkregen: (van 1928 bezit ik geen materiaal)

l) VgL o.a. H. Toxopeus, Het nut van werkelijke ademhalingsgyninasüek, Groningen, p. 51 vlg.

ELZINGA, De Grondslagen der Maatschappijschool. 18