is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de genoemde minima. De leerlingen der scholen zijn in de 1ste klasse van gelijken leeftijd, de levensomstandigheden verschillen weinig, de hchamelijke verzorging hebben zij in gelijke mate noodig. Logisch en juist zou het dan ook zijn om per klas een gelijk aantal uren uit te trekken. Dit behoeft nog niet in te houden, dat de verschillende klassen van hetzelfde instituut een gehjk aantal lesuren hebben. De uren zouden zooveel mogelijk naar de behoeften der lichamelijke opvoeding verdeeld moeten worden, mede in verband met haar invloed op de ..intellectueele" vakken. Op deze wijze zou wellicht een harmonische samenwerking tusschen de hchamelijke en geestelijke opvoeding verkregen kunnen worden, wat voor het opgroeiend geslacht van groote waarde zou zijn.

Alles, .wat in het algemeen omtrent het onderwijs in de lichamelijke opvoeding voor leerlingen bij het voortgezet onderwijs is opgemerkt, kan ook op die der maatschappijschool worden toegepast

Leerlingen, die later voor een belangrijk deel een werkkring zullen zoeken in maatschappelijke beroepen o. a. in den handel, hebben een gezond en sterk lichaam noodig. Stellig zijn de' volgende woorden van Herbert Spencer ook voor hen geschreven: Chronische lichamelijke storingen werpen ook over de schitterendste voomitzichten schaduwen, terwijl de levenskracht van een sterke gezondheid het ongeluk nog kan vergulden

Zij zullen later voor een belangrijk deel op kantoren moeten werken, op reis zich tevreden moeten stellen met ongewone en ongeregelde voeding, vaak in tropische streken moeten verkeeren. Zij zullen wellicht snel belangrijke beslissingen moeten nemen, waarvoor een sterke en frissche geest noodzakelijk is. Het samengestelde mechanisme onzer moderne bedrijven eischt zoowel van de personen in leidende als in ondergeschikte functies een groote mate van accuratesse en beheersching.

Van bijzondere beteekenis zijn in dit verband de beroepsstatistieken, die door verschillende onderzoekers werden opgesteld en die alle dezelfde tendenz vertoonen Het grootste procent krachtige individuen vond men bij de slagers: 55%» daarop volgden de smeden en bakkers, in het midden stonden de landbouwers en het slechtst waren de koopheden, die volgens de onderzoekingen van Simon slechts 19% geschikten opleverden en de seminaristen met 29%*).

1) Aangehaald door Korpershoek, Doel en plaats enz., p. 25. *) J. M. J. Korpershoek, Doel en plaats der lichamelijke opvoeding onder de huidige cultauromstandigheden, p. 173.