is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeren een brief zoowel logisch op te bouwen, als met tact le redigeeren. Als den leerling door een deskundigen leeraar de beginselen hiervan op school zijn bijgebracht, moet en kan ook latere beroepservaring hem in de goede richting verder brengen.

Wanneer de briefwisseling in bovengenoemden zin wordt opgevat, zal het niet noodig zijn veel te memoriseeren. In plaats van vervelend, wat de correspondentieles vaak is, wordt de les in briefwisseling belangrijk en interessant.

Voor de vreemde talen zal het aanleeren van een beknopte terminologie niet gemist kunnen worden.

Van bijzondere beteekenis is het schrijven van handelsbrieven voor het handelsavondonderwijs. Het grootste deel der leerlingen van handelsavondscholen zal door de sfeer van hun dagelijksch werk mei verhoudingen, die aanleiding geven tot het schrijven van handelsbrieven, vertrouwd zijn. Voor hen is het van bijzonder belang, dat hun inzicht in deze verhoudingen wordt verdiept en hun taal beheersching wordt opgevoerd tot een zoodanig peil, dat zij in staat zijn, hun gedachten onder de juiste woorden te brengen.

De commissie heeft gemeend ten opzichte van de spelling geen bepaald standpunt te moeten verdedigen. Wel dringt zij aan op meer eenvoud en meer eenheid.

§ 7. Spraakkunst.

Deze mag op de scholen, waarmee dit rapport zich bezighoudt, slechts een dienende rol vervullen, doch als dienares is zij, vooral voor hel verstaan en gebruiken der vreemde talen, volstrekt onmisbaar.

Het spraakkunstonderricht beoogt de eigenaardige uitingsvormen, waarvan eigen of vreemde taal zich bedient, te herkennen en in hun beteekenis te doorvoelen.

Maar het moet bovendien met het oog op de practische vaardigheid in mondeling en schriftelijk gebruik voor de vreemde talen een klein aantal beknopte en heldere regels tot volkomen paraat bezit der leerhngen maken, opdat deze de voornaamste, geregeld voorkomende buigingsvormen en zinsconstructies met gemak en zekerheid te pas kunnen brengen.

Het geregelde onderwijs in de spraakkunst behoort in de eerste drie jaren af te loopen. Ruime toepassing en geregelde herhaling van het geleerde is daarbij onontbeerlijk. In de hoogere klassen kan de leeraar zich tot incidenteele herhalingen of aanvullingen beperken. Trouwens, het vertalen in de vreemde taal, dat tot het eind toe een aanzienlijke plaats blijft beslaan, noopt wel tot

ELZINGA, De Grondslagen der Maatschappijschool. 20