is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3-j. c en aan handelsavondscholen zal het achterwege moeten bhjven; bij de eerste inrichtingen zal de leeftijd der leerhngen een bezwaar vormen, bij de laatste is er een gebrek aan tijd, daar er slechts ten hoogste tien lesuren per week beschikbaar zijn.

§. 9. De te volgen methode.

Voor de moedertaal behoort naar de meening der Commissie de methode uit te gaan van de volgende ^beginselen:

a. Het natuurlijk taalbezit der leerlingen moet grondslag zijn voor de uitbreiding, die de school brengt. Ter verklaring van allerlei taalverschijnselen dient men van de taal, die werkehjk voor de leerlingen leeft, en die zij dus begrijpen en doorvoelen, gebruik te maken.

b. Ook het nieuwe taalbezit moet zooveel mogelijk leven; men behandele geen woorden, vormen, uitdrukkingen buiten het natuurlijk verband.

c. Het eerst noodige voor hoogere ontwikkeling is het helder bewust worden van de eigenaardigheden en de regelmaat in eigen taal. Deze dienen dus allereerst behandeld te worden; de inductieve methode (van verschijnselen tot regels) is bij deze behandeling te verkiezen. Langs dezen weg wordt de noodige zelfwerkzaamheid der leerhngen het best verkregen.

d. Elk der onderscheiden taaisoorten, die aan de orde komen, behoort te worden behandeld volgens haar aard: bij zuiver verstandelijke taal zoeke men naar scherp bepaalde begrippen en klemmende redeneeringen; woordkunst echter late men in deeerste plaats spreken tot gevoel en phantasie.

e. Bij. alle onderwijs, maar vooral bij dat in de moedertaal, moei de docent zich zooveel mogelijk richten naar de ontwikkeling en de beperkte levenservaring der leerlingen. Men gebruike geen regels, waarvoor de leerhngen het materiaal onvoldoende kennen; geen woorden of taalvormen, die voor hen leeg zijn en zonder contact met hun levensrealiteit; geen lectuur, die ze bij gebrek aan levenservaring en geestelijke rijpheid, onmogelijk kunnen begrijpen.

Wat de vreemde talen betreft, er is reeds bij een voorgaand punt op gewezen, dat binnen de grenzen, die de leeftijd der leerhngen en de veelheid van vakken stellen, naar een behoorlijke mondelinge vaardigheid dient te worden gestreefd.

De beste methode van onderwijs in de vreemde talen is naar de meening der Commissie de concentrische, terwijl, naar gebleken is, bij de toepassing de synthetisch-grammatische, aangevuld door aan de spreekmethode ontleende mondelinge oefeningen, het gunstigste resultaat oplevert Men beginne in de laagste