is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Belastingwetgeving.

De belangrijkste bepalingen van de wet op de Inkomstenbelasting, en op de Vermogensbelasting, voorzoover deze betrekking hebben op de berekening van inkomen en vermogen: de aangifte, het bezwaar en het beroep.

De belangrijkste bepalingen uit de wet op de Dividend- en Tantièmebelasting, uitdeelingen. welke belastbaar en welke niet belastbaar zijn, salarissen, tantièmes, aangifte en beroep.

3. Organisatie en techniek van den handel en handelsrekenen.

a. Organisatie en techniek van den handel.

1. Ontstaan en ontwikkeling van den handel. Functies, Inen uitschakelingstendenz, Diverse indeelingen. Instellingen ten dienste van den handel. Gesloten handel en handel op markten veilingen en beurzen.

2. Goederenhandel. De koopovereenkomst Offerten. Usanties en condities omtrent hoeveelheid, prijs, levering en betaling. Tusschenpersonen. Termijnhandel. Gradeering. Liquidatiekassen.

3. Transportverkeer. Transportmiddelen. Documenten. Tusschenpersonen. Aanverwante bedrijven.

4. Verzekeringswezen. Beginsel. Beteekenis. Soorten van verzekering. Instellingen Tusschenpersonen.

5. Betalingsverkeer. Betaalmiddelen en betalingsmethoden in binnenlandsch en internationaal verkeer. Functies van banken. Wisselmarkt.

6. Credietverleening. Credietvormen. Specialisatie der banken naar den aard van het crediet Geld- en kapitaalmarkt.

7. Fondsenhandel. Soorten van effecten. Effectenbeurzen. Noteeringssystemen. Soorten van affaires

b. Handelsrekenen.

Goederenhandel. Samenstelling van facturen, ook van die, welke voorkomen in den internationalen goederenhandel. Voorloopige en definitieve facturen. Termij nhandel.

Verdeehng van onkosten naar gewicht en waarde. Berekening van den uitkomenden prijs. Assurantie. Eenvoudige schadeberekeningen.

Betalingsverkeer. Munten. Muntpari. Depreciatie en appreciatie. Handel in vreemde valuta's, inclusief den termijnhandel daarin. Wissels in vreemd geld.

Credietverleening op korten term'ijn. Enkelvoudige interest. Formules. De in de praktijk gebruikelijke methode van interestberekening. Toepassing (gemiddelde tijd, gemiddeld kapitaal, gemiddeld procent, gemiddelde vervaldag). De rekening-courant volgens de 3 gebruikelijke methoden. Indeeling in perioden. Verschillende rentestand in debet en credit. Crediet- en omzet-