is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. dat wenschelijk is een beknopte behandeling (herhaling) van het klimaat en de zeestroomingen, in zooverre dit noodig is voor het begrijpen van den plantengroei, het verkeer etc.

4e. dat de behandeling der producten gehandhaafd moet blijven, eensdeels om de belangrijkheid der stof zelf, anderdeels, omdat bij de behandeling zoo vaak de gelegenheid geboden wordt, bepaalde questies in landen, die later niet meer ter sprake zullen komen, aan te roeren en te behandelen.

5e. een beknopte behandehng van het verkeer.

6e. Ecón. geographische behandeling van Nederland, Ned. Oost Indië, Suriname en Curacao.

7e. idem voor enkele landen in en buiten Europa, die voor „Nederland en zijn koloniën" van groote beteekenis zijn.

8e. de Commissie van meening is, dat het eindexamen moet omvatten de stof der 4e en 5e klasse.

Van zekere zijde wordt tegenwoordig de idee gepropageerd aan scholen of groepen van scholen de vrijheid te geven, af te wijken van hetgeen wettehjk of bij Koninklijk Besluit is vastgesteld omtrent urentabel, leerstof, verdeeling van de leerstof over de jaren en eindexamenprogramma. Onze Commissie kan met deze idee, wat betreft de H. B. scholen A en Hoogere Handelsscholen in het algemeen niet accoord gaan, omdat toepassing daarvan deze scholen haar hterair-economisch karakter zouden doen verliezen, wat ook het onderwijs in de aardrijkskunde, zooals zij het zich denkt, niet ten goede zou komen.

De Commissie voor H.B.S. A en H. Handelsschool: G. J. DE VRIES, Voorz.

G. J. BURGER.

H. S. L. RLEKKINK. H. ZUYLEN.

B. A. KWAST, Secretaris.