is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiting komen in de bijzondere vakken, die aan deze scholen worden onderwezen en voorts in de keuze der leerstof bij deze en de overige, ook op andere scholen voorkomende, vakken. De commissie is echter van oordeel, dat het speciale karakter der Handelsscholen niet van grooten invloed mag zijn op een vak als Aardrijkskunde, dat allereerst bestemd is om algemeene ontwikkeling te geven.

Het is niet noodig, dat het geografieonderwijs op de Handelsscholen een ander karakter draagt dan op de andere inrichtingen voor Middelbaar onderwijs. Dit behoeft echter niet te beteekenen; dat, speciaal in de laatste leerjaren, geen bijzondere aandacht zou moeten worden geschonken aan economische-geografische verschijnselen. Het ligt immers voor de hand, dat ook de leeraar in Aardrijkskunde bij zijn onderwijs rekening zal houden met den toekomstigen werkkring der scholieren.

Hel onderwijs dient in ontwikkelden vorm te worden gegeven. Voortdurend zal de leeraar verband leggen tusschen verschillende feiten en verklaring geven van allerlei toestanden. Behalve, dat de leerlingen zich op de hoogte stellen van een behoorlijke topografische kennis, dienen zij door nadenken den samenhang der verschijnselen te leeren kennen. Het komt de commissie voor, dat de term „Handelsaardrijkskunde", die in verband met bovengenoemde scholen vaak wordt gebruikt, best zou kunnen vervallen. De Handelsschooljeugd moet op de hoogte komen van de wereld, die ons omringt, de menschen, die daar wonen en de omstandigheden, waarin zij leven. Deze kennis wordt hun bijgebracht (voor een deel tenminste) door het onderwijs in Aardrijkskunde. De verschillende leerboeken voor „Handelsaardrijkskunde' konden bij geen der leden vna de sub-commissie bewondering wekken, allen zijn ervan overtuigd, dat op de Handelsscholen niet de „Handelsaardrijkskunde" maar de Sociale Aardrijkskunde moet worden onderwezen.

Wat het leerplan aangaat, zou de commissie gaarne zien, dat in de eerste klasse van beide schooltgpen Europa werd behandeld en wel meer in het bijzonder de voor Nederland belangrijkste staten. Voor zoover de leerstof daartoe aanleiding geeft, dienen in dit leerjaar ook verschillende onderwerpen uit de algemeene Aardrijkskunde besproken te worden.

In de tweede klasse van beide scholen zijn de werelddeelen aan de beurt en wel in 't bijzonder de belangrijkste deelen daarvan. De behandeling van onderwerpen uit de algemeene Aardrijkskunde wordt voortgezet. Bovendien wordt een inleiding gegeven tot de kennis van onze overzeesche gewesten.