is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier nog wendt de gelovige zich tot Hogere machten, wanneer het een ernstige ziekte geldt, waarvan een dodelike afloop wordt gevreesd. Zouden niet duizenden gelovigen verontwaardigd zijn, wanneer hun gewezen werd op de inconsequentie van het inroepen van mediese hulp en het bidden om genezing? De tegenstelling tussen natuurlike en bovennatuurlike hulp, hoewel volkomen bewust, wordt niet zodanig gevoeld, dat de ene de andere uitsluit. Er is geen grond aanwezig voor de gedachte, dat bij natuurvolken de tegenstelling scherper zou zijn en dat de natuurlike middelen pas konden opkomen, naarmate men het geloof in bovennatuurlike machten verloor.

Als algemene regel mag gelden, dat geen aan een persoonlik God gelovend kuituurmens bidt om genezing van een verkoudheid, een zwerende vinger of om de voorspoedige heling van een gebroken arm, tenzij de betrokkene zich aangewend heeft, in zijn gebed alles te vragen, wat hij graag heeft. Maar dreigt er gevaar voor het leven van een geliefd familielid, dan kan de van ganser harte gewenste genezing tot vurige gebeden leiden.

Natuurvolken staan uiteraard veel machtelozer tegenover ziekten dan kultuurvolken, omdat hun natuurlike geneesmiddelen veel geringer in aantal zijn. Dit betekent, dat de omstandigheden, waarin ze een beroep doen op religie en magie veel en veel talrijker zijn dan bij ons. Voor een . verkoudheid, een zwerende vinger of een gebroken arm toveren ze evenmin als wij, noch wenden ze zich tot goden of geesten. Evenals kultuurvolken zijn de meesten verder in de chirurgie dan in de interne geneeskunde. Maar voor de verschijnselen, die men op natuurlike wijze niet meester kan worden, moeten magiesreligieuze middelen dienst doen. Men legt zich niet bij de waarschijnlik slechte afloop der ziekte neer, men zoekt naar de oorzaak, geeft anderen de schuld, wat voor velen nu eenmaal een behoefte is, als ze tegenslag ondervinden.

Zo brengt het feit van mindere kennis der ziekten en hun oorzaken als een zekere noodzakelikheid het volvoeren van religieus-magiese handelingen met zich mee. Alleen de ontoereikende physiese techniek leidt tot de psychiese techniek. Of ook wel is de laatste een begeleidingsverschijnsel, een assurantie tegen het mogelik mislukken der natuurlike middelen, juist als bij de materiële kuituur.

Is deze zienswijze te eenvoudig, te schematies? Ongetwijfeld is ze dat. De menselike samenleving is dusdanig ingewikkeld, dat elke poging tot interpretatie een schematisering moet