is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche assistenten, anderen krijgen geen kans. Bij onderzoek bleek, dat bij den genoemden Joodschen Professor in Amsterdam van de laatste 11 assistenten 2 Joden waren geweest en 9 „Ariërs". Een „Arische" doctorandus was niet aangesteld, omdat hij onvoldoende capaciteiten had. De jongeman verbreidde bovenstaand praatje en met succes, want zelfs onder medici wordt het naverteld. Wanneer het waar was, zou het nog volstrekt geen reden zijn om er zoo'n grooten mond over op te zetten, want ik kan wel een hoogleeraar van een ander geloof noemen, die bijna uitsluitend geloofsgenooten als assistenten aanstelt, waar niemand aanstoot aan neemt. Maar de Jood moet hangen, al is er dan ook geen woord van waar.

In Groningen zouden uitsluitend Joodsche assistenten zijn. Bij onderzoek bleek, dat er geen enkele was.

Nieuw misdrijf: de wapenfabrieken in de wereld zijn in handen van de Joden.

Onderzoek bij Bofors, Skoda, Vickers, Schneider-Creuzot, F. N. A. en gij zult bij directie, commissarissen en staf geen of nauwelijks een enkelen Jood aantreffen. Wijlen Zacharof was een groot man bij Vickers en in Duitschland sprak men van den Jood Zacharof. Voor zijn verdiensten in den oorlog jegens Engeland werd Deterding Sir Henry en Zacharof Sir Basil. De één was Nederlander, de ander een Griek, Joden waren geen van beiden.

Bij de Duitsche Kruppfabrieken heb ik maar geen onderzoek

ingesteld en hoe het met de Skoda-fabrieken staat of

misschien gaat men nu wel vertellen, dat na de annexatie van Tsjecho-Slowakije, Skoda voortaan maaimachines en boterkarners in plaats van kanonnen maakt.

Nieuw wapen: De warenhuizen en filiaalzaken zijn alle in Joodsche handen, het geheele personeel is Joodsch en de weinige niet-Joden worden door Duitsche emigranten vervangen. Zijn Vroom en Dreesmann, Albert Heyn, Simon de Wit, de Gruyter en andere soms „Joodsche" zaken? Neen en zij worden met rust gelaten, maar 't hoofd van Jut is de Bijenkorf met haar dochterzaken. Ik heb daarnaar een onderzoek ingesteld. De Directie kon mij niet dadelijk inlichten, omdat op haar sollicitatie-formulieren geen vraag van ras of godsdienst voorkomt, maar zij was zoo welwillend de gegevens te verzamelen en mij uit te noodigen deze te komen controleeren. Resultaat: Van aanstelling van emigranten was natuurlijk geen sprake, de wetgeving op de werkvergunning zou dit trouwens reeds verbieden. De laatste 2V2 jaar zijn er in den meest vergezochten zin van het woord