is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden tegen de imbeciele horden der reinbloedkweekers, zullen „wij in Indië openlijk partij moeten kiezen".

Uit het schrijven van een anderen titularis: „Er heerscht momenteel een verafgoding van het ras, een superioriteitswaanzin van „de z.g. reinbloedigen. Wij constateeren tot ons leedwezen en onze „verontrusting, dat de eenige bladen, die in het Europeesche „moederland voor waarheid en recht in het strijdperk treden, n.1. „de organen der N.S.B., geregeld plaats inruimen aan de verkondigers der theorie, dat de legioenen der imperiumbouwers in ons „volk meent te moeten achterstellen bij den Drentschen boer en „Staphorster Folklore. Men wil de gedachte van het nationaal„socialisme vernederen tot een anatomisch preparaat. Holland„sche kleinstedelingen zullen ons bloed op zijn bestanddeelen „gaan onderzoeken en vaststellen of wij waardig zijn deel te „vormen van de Nederlandsche natie. Wij, Indische Nederlanders, „veelal van gemengd bloed en trotsch op afstamming van groote „volkeren, namens onszelf, onze vrouwen en kinderen, waarschuwen hen, die in de veilige beslotenheid van het lage land „aan de Noordzee meenen ons als bladvulling te gebruiken om „in hun kolommen te verachten en er het stempel van inferioriteit op te drukken. Wij meenen dat reeds vaak en nadrukkelijk onder vier oogen te hebben gedaan, het schijnt noodig, „dat wij het openlijk voor het front van het volk doen. Hou Zee".

Uit den brief van een anderen hoogen functionaris: „Wanneer „de rassenkwestie in den huidigen vorm behouden blijft en de „toestand bestendigd wordt, dat wij op het podium bezweren, „dat Indo's als Nederlanders behooren tot het Nederlandsche „ras, terwijl telkens opnieuw weer onze eigen organen in Nederland den volke kond doen, dat wij alleen zuiver bloed willen, „dan zullen wij onherroepelijk zoodanig teruggaan, dat de kern „die overblijft, naar ik taxeer op Java ten hoogste ƒ 500.— „per maand zal kunnen opbrengen. Overigens wil ik Kameraad „van Bilderbeek nadrukkelijk waarschuwen, dat hij de N.S.B. „hier niet als een geldzaakje moet zien".

Uit een schrijven aan Mussert van één der oudste en vurigste N.S.B.-chefs, die de leiding had van de jongste tournee van Van Geelkerken en d'Ansembourg door Indië: „Voor de zoo„veelste maal zien wij hier ons werk voor de Beweging geschaad „door het ergerlijke geschrijf van bekrompen klein-Nederlan„ders. Het is thans weer de gisteren per luchtpost binnengekomen