is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden de Beweging verlieten, zette Mussert zich 's middags aan zijn schrijftafel en vroeg hij, na uitvoerige gedachten-wisseling met zijn gemachtigde voor Indische Zaken, Harloff, onmiddellijk een dringende telefonische verbinding aan met Indië, waarin hij ter publicatie „het verlossende woord sprak en aan de Indische „Kameraden een hun eergevoel bevredigende oplossing gebracht „werd , aanvangende met de gezwollen woorden: „Niet ik maak „uit, wie Nederlander is, maar iedet doet dat voor zich. Groot„Nederlanders zijn zij, die het Nederlandsche imperium dragen "

De Indo's zijn voorloopig weer gelijmd: Zoolang de Beweging het toch niet voor het zeggen heeft, zal de rassentheorie te hunnen opzichte opzij worden gezet, zoolang zij maar lid en donateur blijven en de Beweging zal „den geldstroom van die minderwaardige Indo's met graagte blijven aanvaarden", zooals een N.S.B.-chef zijn Leider verweet.

Wat gij niet wilt, dat U geschiedt

Verdienen Indo-leden der N.S.B. eigenlijk anders? Voor ons is er geen verschil tusschen hen en ons. Maar voor zooverre zij in hun kortzichtigheid lid zijn van een partij, die Joden en gemengde Joden discrimineert en wanneer er onder hen zijn — en ik heb ze ontmoet — die zich minachtend uitlaten over Nederlandsche Joden, dan verdienen deze menschen niet anders dan op hun beurt van hun eigen partij hun „mengbloedigheid" aan den lijve te ondervinden.

En het teekenendst wordt het gevolg van dit overnemen van de Duitsche rassentheorie door de N.S.B. weergegeven in een schrijven van den redacteur-Indië van het Nationale Dagblad, van 11 Januari 1938, aan het hoofd van de Afdeeling III der N.S.B., den chef van den Propaganda-dienst in Indië: „De „ „Ariërs" in de Beweging hebben het hoofd niet in den schoot ^gelegd. Ik was hierover Zaterdag nog bij den Leider. Het deed „mij veel genoegen, dat de Java-landdag zoo'n succes is gewor„den. De „Ariërs" vinden dat natuurlijk heelemaal niet prettig. „Zij zouden het liefst zien, dat de Japanners Indië maar inpikten, „dan werd Nederland meteen een Provincie van Duitschland, „want economisch kon dit landje dan niet meer bestaan. Hou zee".

Deze propagandachef, evenzeer heftig verontrust over deze tegen zijn eigen overtuiging ingaande strooming in de Beweging,