is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek van onzen Heiligen Vader Pius XI, door de goddelijke voorzienigheid Paus,

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons geloof, als getuige van onze naar het eeuwig licht gerichte hope.

Deemoed in den geest van het Evangelie en gebed om de hulp van Gods genade zijn met zelfrespect, zelfvertrouwen en heldhaftigen zin wel te vereenigen. De Kerk van Christus, die te allen tijde tot in den jongsten tijd meer belijders en vrijwillige bloedgetuigen telt dan welke andere geestelijke gemeenschap ook, heeft niet noodig, van zekere zijde lessen over heldhaftige gezindheid en heldendaden in ontvangst te nemen. In zijn laf gepraat over Christelijken deemoed als zelfvernedering en onheldhaftige houding spot de weerzinwekkende hoogmoed van deze nieuwlichters met zich zelf.

Genade in oneigenlijken zin mag alles genoemd worden, wat t schepsel van den Schepper ontvangt. Genade in eigenlijken en Christelijken zin van het woord omvat evenwel de bovennatuurlijke bewijzen van Goddelijke liefde, de genade en het werken van God, waardoor Hij de menschen tot die allerinnigste levensgemeenschap met zich verheft, die het Nieuwe Testament het kindschap Gods noemt. „Ziet, hoe groote liefde de Vader ons bewezen heeft; wij heeten kinderen Gods en wij zijn het ook" (1 Joh. III, 1). Hei weigeren van deze bovennatuurlijke verheffing door de genade met een beroep op de zoogenaamde Duitsche geaardheid is een dwaling, een openlijke oorlogsverklaring aan een kernwaarheid van het Christendom. De gelijkstelling van de bovennatuurlijke genade met de genaden van de natuur is een vergrijp aan den door den godsdienst geschapen en gewijden woordenschat. De herders en hoeders van het volk Gods zullen goed doen, dezen roof uit het heiligdom en deze arbeid aan de verwarring der geesten met waakzaamheid tegen te gaan.

ZEDELEER EN ZEDELIJKE ORDE.

De zedelijkheid van de menschheid berust op het ware en zuiver-bewaarde geloof in God. Alle pogingen, om de zedeleer en de zedelijke orde van den rotsbodem van het geloof te verwijderen en op het zwevende drijfzand van menschelijke normen' op te bouwen, voeren vroeger of later individuen en