is toegevoegd aan uw favorieten.

Regeering, regeer! en Nogmaals: Regeering, regeer!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring gehouden, waarvoor een gestencilde uitnoodiging werd verbreid, welke o.a. in den zoogenaamden driehoekwinkel van de N. S, B. in de Wagestraat te Den Haag ter beschikking werd gesteld *). Toch noemt het comité zich een „onpolitieke organisatie". De waarheid gebiedt hem anders te noemen. Meer vergaderingen zijn gehouden. „Het Nationale Dagblad" van 9 Februari 1938 schrijft, dat in een „drukbezochte bijeenkomst te Den Haag" de eerste spreker heeft gezegd: „Temidden van 'het Nederlandsche Volk leeft een ras, dat parasiteert op zijn arbeid en zijn vermogen, met het doel het langzaam naar den ondergang te voeren." Op 3 Februari van dit jaar werd in het „Hof van Berlijn" te Den Haag vergaderd. De Heer Elout heeft terecht opgemerkt, dat geen betere plaats kon worden gekozen. Hij deelt mede, dat „als een staaltje van de middelen, die deze heeren bezigen, hoewel ze beweren, dat ze in hun Jodenbestrijding altijd waardig zullen zijn, diene, dat ter vergadering een foto werd vertoond van biddende Joden in een synagoge, uit een Engelsch tijdschrift. Men zag daarop biddende Joden met opgeheven handen, „maar", zei de spreker, „dat kunnen ze niet lang volhouden, want dan moeten ze weer even krabben". Keurig, niet waar?"

Door het ingrijpen van de politie kon een lezing van gelijk gehalte door den Heer Nijsse te Leiden niet doorgaan. Wat geeft echter zoo n enkel verbod?

Dr. P. Molenbroek is de schrijver van de brochure „Hitier en zijn bestrijders", welke uitgegeven is, in 1934, te... Berlijn (Verlag DeutscheKultur-Wacht).Het boekje verdedigt denDuitschen leider op slaafsche wijze en elke pagina ervan scheldt, meest via citaten uit „Mein Kampf", op de joden. Dit in het Nederlandsch gestelde werkje van den Nederlander Molenbroek kon ongehinderd de Nederlandsche douanen passeeren. In de sigarenwinkels van de N. S. B. (U weet wel, de winkels waar de Heer Mussert niets mee te maken heeft en waarvan de Amsterdamsche vertegenwoordiger den Duitschen „Stürmer" heeft verkocht) kan het worden verkregen voor 65 Nederlandsche centen.

De Heer Pieter Emiel Keuchenius, die in „De Hollandsche Post" de „germaansch volksche gedachte" belijdt, werkt aan „De Misthoorn" mede, die voornamelijk door de Heeren Molenbroek enNijsse wordt gevuld. Op het visitekaartje van de beide heeren staat, naar hun eigen mededeeling, „met vette lettters het woord „anti-semièt"."

Uit nummer 12 knippen we, ter karakteriseering:

„Joodsche mentaliteit.

In den handel in meisjes vind ik niets afstootends. De een handelt in fruit, de ander in kleeren, ik in meisjes. Leo Schaferstein."

Dit nummer, dat een begin maakt met de illustraties van het al te bekende kaliber, is in beslaq qenomen. In nummer 14 wordt

*) In dit verband is van beteekenis, dat de in Scheveningen verschijnende „Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande" aan zijn lezers een bezoek aan de driehoekwinkels der Nederlandsche N.S.B. aanraadt. Soort zoekt soort.