is toegevoegd aan uw favorieten.

Regeering, regeer! en Nogmaals: Regeering, regeer!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgenomen als een deel van het „Duitsche Rijk en zijn voormalige beschermingsgebieden"; in het tweede deel treffen wij Nederland wederom aan als „Duitsche cultuurgrond

Dit is geestelijke annexatie in dienst van een al te duidelijk doel. Het anti-semitisme is deel, een belangrijk deel, van den wapenvoorraad. De nationaal-socialistische partijen, in alle variëteiten, die ons land bevat, verklaren zich hieraan ondergeschikt. Hun gedragingen bewijzen afdoende.

Vandaar blijkbaar de advertentie in de pers van de N.S.B., waarin aanmeldingen worden gevraagd ten behoeve van een gemeenschappelijke reis naar het nationaal-socialistische partijcongres te... Neurenberg, alwaar het germaansche bloed aan de bron gedronken kan worden. Vandaar ook de „Reisonderneming Dietschland" van den Heer H. van Beuzekom te Utrecht. Hij kondigt in zijn „Reisprogramma I" aan:

„Velen Uwer reizen vanzelfsprekend gaarne naar Zwitserland, naar Italië, naar Duitschland en andere landen, doch de meesten onder U zullen een haast onbedwingbare lust gevoelen om dat land te bezoeken, dat bewoond wordt door het krachtigste en meest eensgezinde volk ter wereld: Duitschland."

Het is allemaal ver van het „Nederlandsch Fabrikaat".

Dat doen zij!

En gij, regeering! Regeer! Handhaaf het gezag door naleving van de wet te vorderen! Handhaaf Uw karakter door de positief Christelijke grondslagen onzer samenleving te doen eerbiedigen! Handhaaf onze zelfstandigheid door „geestelijke contrabande" te weren!

En, gij, volksvertegenwoordiging! Ge vertegenwoordigt het geheele Nederlandsche volk, zooals de grondwet van U eischt! Ge zult niet zwijgen! Ge zult niet tolereeren!

En gij, Nederlanders! Ge zult niet langer dulden, dat Uw karakter, dat U de waardeering schonk der menschheid, wordt ontkracht en besmeurd!

Wij hebben geschreven als jongeren, die houden van hun vaderland.

Maar: wij schrijven ook als jongeren, die in alles trotsch willen blijven op Nederland.

„Wij willen onszelf zijn en blijven!"

September 1938.