is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AKTE VAN TOEWIJDING

Ziehier op welke wijze men deze toewijding zou kunnen verrichten.

Het is een voorbeeld. Men kan het even goed op een andere manier doen. Men kan zich richten tot de Allerheiligste DrieEenheid, tot God den Vader, rechtstreeks tot Jesus; ook tot Maria, b.v. voor hen die de toewijding der H. Liefde-slavernij hebben gedaan. Dit is van ondergeschikt belang.

Kniel nederig en eerbiedig neer voor den troon van God, uw Schepper en Vader. Breng Hem naar best vermogen alle eer en glorie, in vereeniging met de Engelen en Heiligen des Hemels, met Maria, met Jesus, zijn Zoon.

Vraag, dat Hij neerzie op uw oprecht verlangen alle eer en glorie te brengen aan Hem, de oneindige Majesteit, den Schepper van Hemel en aarde, den oneindig volmaakten God.

Erken in alle oprechtheid en waarheid uw diepe ellende. „Wat is mijn leven arm en ellendig geweest. Wat is mijn leven geweest, anders dan een aaneenschakeling van ellenden, zwakheden, zonden. Ontelbare zonden, beleedigingen, nalatigheden. Ik heb geen verontschuldiging dan mijn onmetelijke zwakheid en zondigheid en onstandvastigheid." Daarvan oprecht overtuigd zijn.

„Gij weet echter, dat ik uw liefde zoek, dat ik U beminnen wil, mijn God en mijn Vader, U en uw goddelijken Zoon. Ik ben dan toch uw schepsel en uw kind, gesproten uit uwen Geest, geboren uit uw Hart. Gij zijt de oneindig barmhartige Liefde. Ik erken mijn zonden en vraag ootmoedig om vergiffenis. Vader, vergeef mij, en bevrijd mij van de eeuwige straffen, die ik verdiend heb."

Meer nog, breng dank aan uwen Schepper en Vader voor zijn onuitsprekelijke Goedheid en Barmhartigheid. Hij heeft u