is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindige waardigheid, die de straf van ons allen onderging en op deze wijze een strikte (condigne) voldoening gaf voor de zonden der heele wereld. Daartoe heeft het Eengeboren Woord Gods, waarachtig God en Zoon van God de menschelijke natuur aangenomen, en wilde Hij in haar den dood ondergaan, om het gansche menschelijk geslacht te reinigen ..24)

— Zóó alleen zullen wij ook kunnen komen tot het waarachtige christelijke berouw!

En nu begrijpen we ook waarom we meermalen den indruk krijgen, dat dit echte berouw, deze geslagenheid en verslagenheid voor God bij de Groep soms ontbreekt...

Terecht zegt P. Congar O.P.: „il semble qu'on soit porté a identifier Ie péché avec ce qui n o u s gêne, n o u s, plutöt qu' avec ce qui gêne I'amour de D i e u ..2S)

Inderdaad: wanneer men de geschriften der Oxford-Groep leest, ontkomt men moeilijk aan den indruk dat de zonde hoofdzakelijk is, wat ons belet gelukkig te leven en apostolisch te werken, en dat het christelijk leven alleen bestaat in dat vreugdevolle, stralende, belangelooze leven van overgave aan God, dat volgt op de „sharing".

Zeker, dat alles is de zonde, maar - ze is veel meer: dat alles is het christelijke leven, maar het is bovendien nog heel wat anders.. . Immers: de zonde is niet alleen een beletsel voor de ontplooiing van m ij n leven ; ze is, omdat ik mij afwend van God, bovenal een beletsel voor de uitstorting van Gods leven in mij...

Zoo ook is het christelijke leven niet alleen een bevrijd menscheI ij k leven, vol toewijding voor anderen, vol onderwerping aan Gods „leiding", neen, het is vooral het leven van God-zelf in ons, een