is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE WAARDEERING.

Alles te zamen genomen heeft de Groep zeer veel goed gedaan door aan een ontgoddelijkte, verheidenschte wereld vele aloude waarheden op moderne, pakkende wijze voor te stellen.

Wanneer wij haar dan ook beschouwen tegenover de irreligieuze samenleving onzer dagen, verdient ze dikwijls onze bewondering. Wanneer wij, als Katholieken, haar echter beschouwen tegen den achtergrond der volle openbaring, dan bevangt ons een gevoel van weemoed, waar wij zien welk een ontzaglijk deel van de rijkdommen, die God ons in Christus Jezus schonk, door de Groepmenschen niet gekend en niet gemist wordt. ..

Immers:

1°. Het „christendom" van de Groep is, zooals wij boven (pag. 26) reeds aanstipten, een zoo goed als dogma-loos en dus: verwaterd christendom; veel van de verheven leering van Gods Kerk wordt öf miskend öf verwaarloosd. Van Christus' g o d h e id bijv. is bijna nergens sprake. Men leest wel over zijn g o e d h e id ... Doch wat is voor ons zijn goedheid zonder zijn godheid ... ? En hoe zal een duurzame moraal mogelijk zijn, zonder een sterke dogmatiek ... ?

Zeer terecht zegt Pater d'Arcy in het meergenoemde boek „Oxford and the Groups", pag. 175: „Het Buchmanisme verzekert ons dat het wezenlijke van Christus' boodschap aan ons bestaat in: „overgave aan Gods wil en dat wij van de getrouwheid aan Zijn wil zeker zijn door „leiding" en „deelen". — Was dit echter alles wat Christus aan Zijn apostelen opdroeg te onderwijzen, toen Hij hun zeide: „Gaat heen dan, onderwijst alle volken, en doopt ze in den naam des Vaders en