is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven veranderd? Eerst als hem op die vraag een geloofwaardig duidelijk antwoord wordt gegeven, dan pas interesseert hij zich voor de onzichtbare macht, die zich daar manifesteert. Dal is de reden van de „getuigenissen" in de openbare vergaderingen van de Groep. Eén enkele genezen patiënt is voor den dokter een betere verificatie, dan alle geleerde boeken. Nu, op grond hiervan wordt dat, wat het meest aanstoot geeft in de Groep, gedaan, het in het openbaar vertellen over zichzelf, het vertellen van „wat God aan mij gedaan heeft". De verificatie aan de realiteit, het geloofwaardige, aanschouwelijke verslag van „wat er in mijn leven anders geworden is", daarmee moet begonnen worden. De verzekering van den bijbel — die hier weer naar voren gehaald wordt —, dat de menschelijke natuur door den geest van God kan worden omgeschapen *), is zoo ongeloofelijk, dat er een veelvuldig „bewijs van den geest en van de kracht" bij noodig is. Daarom die vele — voor menigeen misschien te vele — getuigenissen, die alle hetzelfde zeggen, ieder uit een anderen hoek van ervaringen beleefd: er gebeurt werkelijk iets ongehoords, een verandering van je leven, in het klein en in het groot, waar God den mensch werkelijk ontmoet.

En als nu iemand door iets van deze andere werkelijkheid in die getuigenissen geraakt is, dan kan aan hem het eigenlijke werk begonnen worden. Niet in de openbare vergaderingen, maar in een gesprek onder vier oogen gebeurt het doorslag gevende **). Zooals het water uit het meer van Zürich door groote buisleidingen wordt opgezogen en dan naar de filters geleid wordt, waar het, drup na drup, door de filtreerende lagen in het verborgene gereinigd wordt, om dan weer als helder drinkwater in alle huizen en fonteinen van de stad gepompt te worden: zoo gebeurt het ook hier. Hier in de stilte werkt de groote grondwet van het nieuwe leven door.

God onthult zich aan den mensch in de diepte; heel diep, daar waar de mensch zich laat onthullen, ontsluieren. Maar dit zich ontsluieren, zich openen voor God is meestal alleen reëel, als het In tegenwoordigheid van een ander mensch gedaan wordt. Een oeroude, vergeten waarheidl — Dit zich openstellen is tegelijk het prijsgeven van je menschelijke eigenwilligheid en eigenwaarde.

Op zichzelf is het iets vanzelfsprekends, dat de mensch leeft uit het woord Gods en zich door het woord Gods laat leiden. Maar dit vanzelfsprekende gebeurt in de praktijk niet, omdat de mensch zijn eigen wil wenscht te hebben. Maar wanneer de mensch zich nu

*) Cf. hierboven, pag. 17.

") ld-, pag. 15.