is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgangspunt zijner bestijging. Den mensch deze toegangsplaats aan te toonen, Is een der belangrijkste functies van den Heiligen Geest. En nu is het juist voor ons kerkelijk opgevoede menschen een wonder om te zien met welk een onfeilbaar instinct voor het allernoodzakelijkste deze leekenbeweging de toegangsplaats tot het Christendom heeft uitgevonden, bij welk element van het Christendom deze beweging inzet en wat zij daarentegen voorloopig terzijde laat. De Groep laat voorloopig elk dogmatisch leersysteem rusten. Niet dat de leer van geen beteekenis voor haar is. Telkens weder trad in de getuigenissen, die men in Oxford hoorde, het geloof in de verzoening door den gekruisigden Christus als dragend fundament naar voren. Maar iedere leerstellige bevestiging dezer overtuiging, elk debat daarover werd vermeden of uitgesteld. Weliswaar werd dagelijks een tusschenuur aan bijbelstudie gewijd; met ware ontdekkingsvreugde, ja met geeuwhonger, begonnen deze kooplieden en officieren en arbeiders den Bijbel te doorzoeken. Maar de Bijbel is niet het uitgangspunt der beweging. Zij wordt eerst als een lang verborgen schat ontdekt nadat de eerste schrede in het nieuwe leven reeds gezet is. Het opvallende is echter, dat ook de geheele religieuse gevoelswereld en de innerlijke mystiek, die in het Piëtisme en andere opwekkingsbewegingen zulk een groote rol speelde, in de Groep volkomen op den achtergrond treedt, ja zelfs als hinderpaal voor een nieuw begin wordt ervaren.

Inplaats van dit alles wordt altijd slechts één ding met hartstochtelijken nadruk en eenzijdigheid in het middelpunt gesteld. Dat is deze gedachte: alvorens ik tot de diepere sferen van Bijbelgeloof en Kerkleer kan dóórdringen, moet ik beginnen in mijn eigen dagelijksch leven, in de verhouding tot mijn vrouw en kinderen, tot de employé's in mijn bedrijf en tot de belastingautoriteiten met de allereenvoudigste en eigenlijk volkomen natuurlijke grondeischen van het geweten ernst te maken: volkomen reinheid, liefde en onzelfzuchtigheid. Slechts als ik hiernaar in allen ernst streef, kan de belijdenis mijner zonden en het geloof in mijn verzoening waarachtig worden. De meeste menschen komen daarom niet in levend contact met Christus en blijven blind voor de heerlijkheid van den B ij bel, omdat zij dit elementaire begin van het nieuwe leven willen overslaan. Zij zouden zich liefst dadelijk in den vollen inhoud van de belijdenis der hervorming dompelen eer de revolutie in de practijk van hun dagelijksch leven een aanvang heeft genomen en de groote opruiming is begonnen. De Groep bepaalt ons met heilige energie bij de allereerste grondslagen van het Christendom in de practijk. Urenlang hoort men in een Groepsamenkomst getuigenissen van ongekunstelde menschen, die heel